Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 15 december 2017
gepubliceerd op 14 maart 2018

Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032174
pub.
14/03/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2017. - Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze verordening regelt de aangelegenheden als bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2018 worden de ontvangsten van de Agglomeratie Brussel geraamd op :

en milliers d'euros

in duizenden euro

pour les recettes courantes pour les recettes en capital

287.951

voor de lopende ontvangsten voor de kapitaalontvangsten

287,951

soit ensemble 287.951

hetzij samen 287,951


overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 3.De Agglomeratiebelastingen en -retributies worden in 2018 geïnd volgens de op 31 december 2017 bestaande wetten en Agglomeratieverordeningen.

Art. 4.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-594/1 Ontwerp van verordening A-594/2 Verslag (verwijzing) Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 december 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^