Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 15 december 2017
gepubliceerd op 14 maart 2018

Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032173
pub.
14/03/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2017. - Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018 (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze verordening regelt de aangelegenheden als bedoeld in artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Agglomeratie Brussel wordt voor het begrotingsjaar 2018 een krediet geopend ten bedrage van :

In duizenden euro

Vastleggingskredieten Crédits d'engagement

Ordonnanceringskredieten Crédits d'ordonnancement

En milliers d'euros

Niet-gesplitste kredieten

287.951

287.951

Crédits non dissociés


Art. 3.De Agglomeratie Brussel belast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ermee in haar naam en voor haar rekening uitgaven te doen, met inbegrip van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren waarvoor geen enkel krediet kon worden geopend in de voorgaande Agglomeratiebegrotingen.

Art. 4.Het uitgavenartikel 45.35 « Overdracht van inkomsten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » is niet limitatief in krediettermen.

Art. 5.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2017-2018. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van verordening, A-595/1. - Verslag (verwijzing), A-595/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 15 december 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd aan onze verordening van 15 december 2017.

Namens de regering : De Minister van Financiën en Begroting, G. VANHENGEL

^