Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 13 juli 2022
gepubliceerd op 14 oktober 2022

Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022033316
pub.
14/10/2022
prom.
13/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JULI 2022. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 80, § 1, 5° ;

Gelet op de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Na erover beraadslaagd te hebben tijdens zijn zitting van 13 juli 2022;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 49 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de verordeningen van 15 september 2004, 18 januari 2006 en 17 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat vóór of op de einddatum van het voormelde tijdvak van moederschapsbescherming die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling";2° in paragraaf 2 wordt het derde lid aangevuld met de woorden "als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat vóór of op de einddatum van dit tijdvak van moederschapsbescherming die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling".

Art. 2.In artikel 51 van dezelfde verordening, vervangen bij de verordening van 18 januari 2006, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat vóór of op de einddatum van dat tijdvak van moederschapsbescherming die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling".

Art. 3.In artikel 52ter van dezelfde verordening, ingevoegd bij de verordening van 18 september 2002, vervangen bij de verordeningen van 18 januari 2006 en 17 december 2014 en gewijzigd bij de verordening van 20 januari 2021, wordt het derde lid aangevuld met de woorden "als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat vóór of op de einddatum van dat tijdvak van omgezet moederschapsverlof die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling".

Art. 4.In artikel 52sexies van dezelfde verordening, ingevoegd bij de verordening van 18 september 2002 en laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 20 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het zesde lid vervangen als volgt: "De bepalingen van artikel 18, eerste tot derde lid, zijn van toepassing bij het einde van de periode van voormeld adoptieverlof als de gerechtigde het werk hervat vóór of op de einddatum van dat tijdvak van adoptieverlof die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling."; 2° in paragraaf 3 wordt het vijfde lid vervangen als volgt: "De bepalingen van artikel 18, eerste tot derde lid, zijn van toepassing bij het einde van de periode van voormeld pleegouderverlof als de gerechtigde het werk hervat vóór of op de einddatum van dat tijdvak van pleegouderverlof die is meegedeeld door de verzekeringsinstelling.".

Art. 5.De bijlage VIII van dezelfde verordening, vervangen bij de verordeningen van 18 januari 2006, 19 september 2012, 18 november 2015, 28 november 2018 en 18 september 2019, wordt vervangen door de bijlage VIII hierbijgevoegd.

Art. 6.Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2022 en is van toepassing op de hervattingen van het werk en de gecontroleerde werkloosheid die zich ten vroegste vanaf deze datum voordoen.

De Voorzitter, I. VAN DAMME De Leidend ambtenaar, C. ARBESU

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^