Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 08 april 2013
gepubliceerd op 28 juni 2013

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022210
pub.
28/06/2013
prom.
08/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 APRIL 2013. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 6, § 1, 1° en 2° ;

Gelet op het voorstel van Nationaal college van adviserend geneesheren van 7 maart 2013;

Na daarover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 8 april 2013, Besluit :

Artikel 1.De bijlage 3 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door de bijlage 3 die bij deze verordening gaat.

Art. 2.De formulieren, opgesteld volgens het model van bijlage 3 vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mogen bij voorrang verder worden gebruikt tot uitputting van de voorraad, mits ze manueel worden aangepast teneinde in overeenstemming te worden gebracht met de bijlage 3 bij deze verordening.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 8 april 2013.

De leidend ambtenaar, H. DE RIDDER. De Voorzitter, G. PERL. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij de Verordening van 8 april 2013 tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

De leidend ambtenaar H. DE RIDDER De Voorzitter G. PERL

^