Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 07 september 2020
gepubliceerd op 09 oktober 2020

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015613
pub.
09/10/2020
prom.
07/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2020. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11° ;

Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie audiciens-verzekeringsinstellingen van 14 juli 2020;

Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 7 september 2020, Besluit :

Artikel 1.De bijlage 17 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door bijlage 17, die als bijlage bij deze verordening gaat.

Art. 2.Met betrekking tot de inwerkingtreding van deze verordening geldt de volgende overgangsbepaling: De bijlagen 17 die, gedeeltelijk of volledig, zijn opgesteld vóór de inwerkingtreding van deze verordening (de datum van handtekening geldt als bewijs) blijven geldig tot het einde van de aanvraagprocedure.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Brussel, 7 september 2020.

De Leidend Ambtenaar, M. DAUBIE De Vice-Voorzitter, M. MOENS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^