Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief
gepubliceerd op 11 juni 2019

Omzendbrief betreffende de nieuwe regels inzake het toezicht van toepassing op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en op de verenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 Aan de Dames en Heren Voo Voorzitters van de Raden van bestuur van de verenigingen Hoofdstuk XII van de organieke wet betreff(...)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019013013
pub.
11/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


Omzendbrief betreffende de nieuwe regels inzake het toezicht van toepassing op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en op de verenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten Aan de Dames en Heren Voorzitters en Secretarissen van de OCMW's Voorzitters van de Raden van bestuur van de verenigingen Hoofdstuk XII van de organieke wet betreffende de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Burgemeesters en schepenen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Inleiding De ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. 23 april 2019) (hierna « de ordonnantie » genoemd) treedt in werking op 1 juni 2019.

Deze ordonnantie wijzigt met name een aantal bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna « de organieke wet » of « de OW » genoemd) tegemoetkomend aan een behoefte tot modernisering en vereenvoudiging van de regels op het gebied van het administratief toezicht op de akten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna « OCMW's » genoemd), evenals op de akten van de verenigingen zoals bedoeld in hoofdstuk XII van de « organieke wet » (hierna « verenigingen hoofdstuk XII » genoemd).

Omwille van de duidelijkheid werden alle bepalingen met betrekking tot het administratief toezicht ondergebracht in hoofdstuk 9 van de organieke wet. De belangrijkste doelstelling die de wetgever nastreefde door deze hervorming aan te nemen, is het harmoniseren van de regels inzake het toezicht dat van toepassing is op verschillende lokale besturen, door met name als referentiepunt het systeem betreffende het toezicht te nemen dat van toepassing is op de gemeenten. De administratieve praktijk van de huidige wetgeving heeft immers aangetoond dat het noodzakelijk was om de procedures van het administratief toezicht op de OCMW's te versoepelen en sneller te maken, zoals dit reeds werd gedaan op het niveau van de gemeenten.

Een van de essentiële veranderingen aangebracht door de gewijzigde tekst is om het systeem van het dubbel toezicht aanzienlijk te verlichten (afschaffing van het schorsingstoezicht van het college van burgemeester en schepenen). Voortaan is alleen het Verenigd College bevoegd, in het kader van de uitoefening van het algemeen toezicht, om de akten van het OCMW te schorsen of te vernietigen. De controlefunctie van het college van burgemeester en schepenen evolueerde naar een raadplegende adviesrol.

Voor het overige gaan de belangrijkste wijzigingen aan het bestaande systeem essentieel over: ? De begrenzing van het aantal aan de toezichthoudende overheid toe te sturen akten; ? De organisatie van een versnelde toezichtsprocedure voor de akten van de raad voor maatschappelijk welzijn of van het vast bureau die niet « in extenso » dienen te worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid en die worden overgemaakt in de vorm van een lijst met een « beknopte omschrijving » van het onderwerp; ? Het inkorten van de termijn voor het algemeen toezicht van veertig dagen naar dertig dagen, maar met een mogelijkheid tot verlenging.

II. Toepassingsgebied De huidige omzendbrief is van toepassing op de OCMW's en op de verenigingen hoofdstuk XII. Omwille van de leesbaarheid zullen echter alleen de OCMW's worden genoemd in de omzendbrief. Deze is echter niet van toepassing op de verenigingen bedoeld in hoofdstuk XIIbis van de organieke wet.

III. Toe te sturen akten III.1. Algemeenheden Voor de inwerkingtreding van de ordonnantie dienden de OCMW's al hun akten toe te sturen aan het Verenigd College en aan de gemeente, met uitzondering van de beslissingen betreffende individuele hulp en tot verhaal. De ordonnantie introduceert een gespreid systeem voor de verzending van de akten: 1° een bepaald aantal akten dienen « in extenso » te worden toegestuurd ? ofwel aan het Verenigd College en aan de gemeente (soms het College, soms de gemeenteraad), ? ofwel alleen aan het Verenigd College;2° elke akte van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet « in extenso » dient te worden toegestuurd alsook een bepaald aantal akten van het vast bureau die niet « in extenso » dient te worden toegestuurd, dienen te worden toegestuurd in de vorm van een lijst met een beknopte omschrijving van het onderwerp.Deze lijsten worden enkel aan het Verenigd College toegestuurd; 3° alle overige akten hoeven niet te worden toegestuurd. Buiten deze verplichte verzendingen, is de toezichthoudende overheid bevoegd om op elk moment elke akte op te vragen die werd aangenomen door het OCMW (art. 112octies van de OW) alsook elke informatie of inlichting die nuttig kan zijn voor de uitoefening van het toezicht (art. 109, § 2, van de OW).

III.2. Verzendingswijzen en berekening van de termijnen De akten van de OCMW's (of dit nu « in extenso » is of in de vorm van een lijst), de besluiten van het Verenigd College, het opvragen van akten voorkomend op een lijst en de beslissingen van de gemeenteraad, kunnen worden verzonden: ? hetzij per post aangetekende brief met ontvangstbevestiging, ? hetzij per bode, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, ? hetzij per elektronische post geauthentiseerd door een geavanceerde elektronische handtekening.

Wat de vragen tot inlichtingen betreft, zoals bedoeld in het voornoemde artikel 109, voorziet de ordonnantie dat het Verenigd College de wijze bepaalt waarop de gevraagde documenten hem worden toegestuurd. Deze kunnen het voorwerp uitmaken van een verzending volgens een van de hierboven beschreven wijzen.

De verzendingen bij aangetekende brief of de afgiften per bode dienen, net als voorheen, te worden gedaan, op het volgende adres: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Plaatselijke Besturen (B.P.B.) Kruidtuinlaan 20 1035 BRUSSEL Wat de afgiften per bode betreft, zijn de burelen van de administratie toegankelijk van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Betreffende de verzendingen per elektronische post, dient er nog altijd verwezen te worden naar het besluit van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen van 21 juni 2012 tot vaststelling van de praktische modaliteiten voor de elektronische verzending van de akten van de overheden van de OCMW's in het kader van het administratief toezicht, genomen in uitvoering van het besluit van het Verenigd College van 23 oktober 20081 betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de OCMW's.

De toezichtstermijn begint te lopen op de dag na die waarop de akte van het OCMW ontvangen is (art. 108, § 2, van de OW). Voor de akten die in extenso dienen te worden doorgestuurd, heeft hun aanwezigheid op de lijst met een beknopte omschrijving van de akten in plaats van hun verzending "in extenso" geen effect op de aanvang van de toezichtstermijn net zo min als de verzending van een niet getekende kopie.

Bovendien dient de kennisgeving van de beslissing van toezicht aan het OCMW te geschieden ten laatste op de dag waarop de termijn verstrijkt.

De genomen toezichtsmaatregel (schorsing, vernietiging, goedkeuring of niet goedkeuring) dient niet alleen binnen de vastgestelde termijn te worden genomen, maar dient ook, op straffe van nietigheid van het besluit, binnen deze termijn te worden betekend aan het OCMW. Een besluit wordt geacht te zijn betekend binnen de termijn indien de datum van afgifte aan het postkantoor zich binnen de termijn bevindt.

De verzending moet dus uiterlijk gebeuren op de dag waarop de termijn verstrijkt. Bijgevolg kan het voorkomen dat het besluit door het OCMW ontvangen wordt na het verstrijken van de termijn.

De termijn die op een zaterdag, zondag of op een feestdag verstrijkt, wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

III.3. De « in extenso » toe te sturen akten III.3.1. De verzending « in extenso » De OCMW's dienen erop toe te zien dat de « in extenso » toegestuurde documenten compleet zijn. Een akte wordt slechts geacht « in extenso » te zijn toegestuurd indien alle documenten die er integraal deel van uitmaken, werden bijgevoegd. Bovendien worden de OCMW's verzocht om bij de toe te zenden dossiers alle stukken bij te voegen die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek van de toezichthoudende overheid, ook al betreft het niet noodzakelijk een essentieel onderdeel van de akte (zoals de schatting van onroerende goederen bij een verkoop of, in het kader van de plaatsing van een overheidsopdracht, de goedgekeurde voorwaarden van de overheidsopdracht, de ontvangen kandidaatstellingen/inschrijvingen en de overige documenten betreffende eventuele controles en onderhandelingen). In het verleden is het te vaak gebeurd, wegens het ontbreken van een wettelijke bepaling voor de verlenging van de termijn, dat een onvolledig dossier heeft geleid tot het nemen van een toezichtsmaatregel die vermeden had kunnen worden als de toezichthoudende overheid maar over alle nodige elementen had kunnen beschikken.

Wat de vorm betreft die de aan het Verenigd College toe te sturen akten dienen aan te nemen, wordt er verwezen naar: ? de omzendbrief van 12 januari 2012 betreffende de verzending van de akten onderworpen aan het administratief toezicht, ? de omzendbrief van 26 februari 2018 betreffende de `update' van de omzendbrief van 12 januari 2012 betreffende de verzending van de akten onderworpen aan het administratief toezicht, die van toepassing blijven.

Alle akten die « in extenso » dienen te worden toegestuurd, worden aan de toezichthoudende overheid verzonden binnen 20 dagen nadat zij werden aangenomen.

III.3.2. De « in extenso » te verzenden akten aan het Verenigd College en aan de gemeente Onder de akten die in extenso dienen te worden verzonden aan de twee overheidsniveaus, dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen twee categorieën van akten in functie van het toezichtsmechanisme dat op hen van toepassing is : ? de akten die onderworpen zijn aan een toezicht van advies van het college van burgemeester en schepenen en aan het algemeen toezicht (schorsing, vernietiging) van het Verenigd College (art.110 van de OW); ? de akten die onderworpen zijn aan het goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad en aan het algemeen toezicht of het goedkeuringstoezicht van het Verenigd College, in functie van de genomen beslissing door de gemeenteraad (art. 112, 112bis en 112ter van de OW).

III.3.2.a) De akten onderworpen aan een adviestoezicht van het college van burgemeester en schepenen en aan het algemeen toezicht (schorsing, vernietiging) van het Verenigd College (art. 110 van de OW) 1° de personeelsformatie en het contingent van de contractuele betrekkingen;2° de reglementen betreffende de voorwaarden inzake werving en bevordering van het personeel;3° de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het personeel;4° de reglementen betreffende de vorming, de evaluatie en de interne mobiliteit van het personeel;5° de reglementen betreffende het pensioen van het personeel, alsook de financieringswijze van deze pensioenen;6° de ontslagen van ambtswege en de afzettingen van het personeel; 7° de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, waarvan het bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde, 144.000 euro overschrijdt, alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers en de gunning van deze overheidsopdrachten. Het Verenigd College kan dit bedrag wijzigen om het aan te passen in functie van herzieningen van de vastgelegde bedragen in toepassing van het artikel 42, § 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten; 8° de vaststelling van de voorwaarden van concessies van werken en diensten, alsook de selectie van de inschrijvers of de kandidaten en de gunning van deze concessies;9° het aangaan van saneringsleningen;10° het verkrijgen of vervreemden van eigendom of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.11° de akten houdende intrekking of rechtvaardiging van een geschorste akte. III.3.2.b) De akten onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad en aan het algemeen toezicht of het goedkeuringstoezicht van het Verenigd College (art. 112, 112bis en 112ter van de OW) 1° de akten van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de oprichting van of de toetreding tot een vereniging hoofdstuk XII;2° het aannemen van de statuten of de statutenwijzigingen van een vereniging hoofdstuk XII;3° de beslissing tot verlenging van de duur of de vrijwillige ontbinding van een vereniging hoofdstuk XII;4° de begroting vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn;5° de begrotingswijzigingen aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn;6° de rekeningen vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. III.3.3. De enkel aan het Verenigd College « in extenso » toe te sturen akten Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de akten die enkel aan het Verenigd College « in extenso » dienen te worden toegestuurd op zijn initiatief en de akten die hem verplicht dienen te worden toegestuurd.

Worden in extenso toegestuurd op initiatief van het Verenigd College: ? de akten die, voortkomend op de lijst van akten met een beknopte omschrijving, worden opgevraagd door het Verenigd College in toepassing van het artikel 112quinquies, § 2, van de organieke wet (het betreft dus akten van de raad voor maatschappelijk welzijn of akten van het vast bureau); ? de akten die worden opgevraagd door het Verenigd College in toepassing van het artikel 112octies van de organieke wet (elke akte van welk orgaan dan ook).

Dienen verplicht te worden toegestuurd « in extenso » enkel aan het Verenigd College zonder dat deze akten dienen te worden opgevraagd: ? de eindrekening van de financieel directeur, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn (art. 112quater van de OW); ? de begroting, wanneer deze werd vastgesteld door de gemeenteraad die zich in de plaats stelt van de raad voor maatschappelijk welzijn zoals in het geval voorzien door artikel 88, § 4, tweede lid, van de organieke wet (in dit specifieke geval van dwangtoezicht, is het de gemeente die de akte toestuurt). De akte wordt tevens toegestuurd door de gemeente aan het OCMW, maar niet in het kader van de uitoefening van een toezicht.

III.4. De aan het Verenigd College toe te sturen akten in de vorm van een lijst met een beknopte beschrijving (art. 112quinquies van de OW) Alle akten van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet « in extenso » dienen te worden toegestuurd krachtens bepalingen van de organieke wet dienen te worden hernomen op een lijst met een beknopte omschrijving van deze akten. Wat de akten van het vast bureau betreft, dienen alleen bepaalde (onderstaande) akten te worden hernomen in de vorm van een lijst met een beknopte omschrijving: ? de tuchtstraffen bestaande uit een inhouding van loon of een schorsing; ? de krachtens artikel 61 gesloten overeenkomsten; ? de keuze van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten die niet kunnen worden gedelegeerd aan de secretaris-generaal van het centrum, alsook de selectie van de inschrijvers, kandidaten of deelnemers en de gunning van deze overheidsopdrachten.

De "beknopte omschrijving" houdt een bondige maar duidelijke beschrijving in van het voorwerp van de beslissing die voldoende duidelijk moet zijn opdat het Verenigd College kan nagaan of het wenselijk is de akte op te vragen. De formuleringen zoals "lening", huur" of "overheidsopdracht" bijvoorbeeld, zullen niet volstaan, terwijl de volgende formuleringen wel voldoende duidelijk zullen zijn: ? de levering van fruit en groenten voor de periode van 01/06/2019 tot 31/05/2021 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten op de overheidsopdrachten - schatting 80.000 EUR btw inbegrepen keuze van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden #132/02/01/2019/A/0001#; ? toekenning van een toelage voor de uitoefening van hogere functies aan mw. Dubois, administratief assistent, voor een periode van 6 maanden, vanaf 1 juni 2019 #132/19/04/2019/A/0014#.

De OCMW's worden verzocht om tevens de op de lijst vermelde akten te identificeren volgens de methode beschreven in de omzendbrief van 12 januari 2012, betreffende de verzending van de akten onderworpen aan het administratief toezicht. Deze lijst van akten dient te worden verzonden aan het Verenigd College binnen 20 dagen nadat deze akten werden aangenomen. De lijst hoeft dus niet aan de gemeente te worden toegestuurd.

IV. De uitoefening van het toezicht IV.1. Het algemeen toezicht IV.1.1. Termijnen Voor de « in extenso » toegestuurde dossiers, in het kader van het algemeen toezicht, bedraagt de termijn 30 dagen. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met een termijn van 15 dagen, indien blijkt dat de oorspronkelijke termijn niet voldoende is om een behoorlijk onderzoek van een welbepaalde akte door de toezichthoudende overheid.

De algemene regel die zal worden gevolgd door de toezichthoudende overheid is om de dossiers te behandelen binnen de oorspronkelijke termijn van 30 dagen en niet om de termijn systematisch te verlengen.

Deze verlenging van de termijn vormt dus de uitzondering op de regel.

Dit kan echter nodig blijken in bepaalde omstandigheden. Aldus kunnen dossiers, waarvoor een langere of grondigere analyse nodig is, omwille van hun complexiteit of vanwege een groot aantal stukken, het voorwerp uitmaken van een verlenging van de termijn als het onmogelijk blijkt om de oorspronkelijke termijn na te leven. Voor bepaalde materies kan het nodig blijken om de behandelingstermijn te verlengen voor bepaalde dossiers om het hoofd te kunnen bieden aan de bepaalde periodes tijdens dewelke een groot aantal dossiers tegelijkertijd worden toegestuurd. Zo'n verlenging van de termijn kan tenslotte nodig zijn in het geval van de verzending van een onvolledig dossier aan de toezichthoudende overheid.

Het artikel 112quinquies van de organieke wet voorziet een verminderde toezichtstermijn voor bepaalde akten van het OCMW. De akten die voorkomen op de lijst van akten met een beknopte omschrijving kunnen niet meer worden geschorst of vernietigd indien het Verenigd College deze niet heeft opgevraagd binnen 20 dagen volgend op de ontvangst van de lijst. Ingeval zo'n akte binnen 20 dagen wordt opgevraagd, bedraagt de schorsings- of vernietigingstermijn 20 dagen.

Het schorsings- of vernietigingsbesluit dient niet alleen maar te worden genomen binnen de door de organieke wet voorziene termijn, ook dient ze binnen deze termijn aan het OCMW te worden betekend, op straffe van nietigheid van het besluit. Zoals voorheen reeds werd vermeld, moet de verzending dus uiterlijk gebeuren op de dag waarop de termijn verstrijkt.

Indien een akte moet voorkomen op de lijst met beknopte omschrijvingen en het OCMW verzaakt om het onder deze vorm aan het Verenigd College over te maken, begint de toezichtstermijn niet te lopen en zal de betrokken akte steeds vatbaar zijn voor een eventuele toezichtsmaatregel. Indien deze akte « in extenso » aan de toezichthoudende overheid wordt overgemaakt in plaats van de lijst met beknopte omschrijvingen, zal de op deze akte toepasbare toezichtstermijn dan 30 dagen bedragen en verlengbaar zijn op basis van artikel 111 van OW, bedragen.

IV.1.2. Schorsing In geval van een schorsing van een akte, beschikt het OCMW over een termijn van 40 dagen vanaf de dag van de ontvangst van het schorsingsbesluit om de akte, die het voorwerp heeft uitgemaakt van dit besluit, te rechtvaardigen of in te trekken, overeenkomstig artikel 111, § 1, 4e lid, van de organieke wet. Bij gebreke van het toesturen van een akte tot rechtvaardiging of een beslissing tot intrekking aan het Verenigd College door het OCMW binnen de hiertoe voorziene termijn, wordt de akte die het voorwerp heeft uitgemaakt van een schorsingsbesluit nietig van rechtswege.

Wordt de nietigheid van een akte in principe vastgesteld middels een kennisgeving gericht aan het OCMW door Brussel Plaatselijke Besturen, dan nog kan het ontbreken van een dergelijke kennisgeving niet worden geïnterpreteerd als tot gevolg hebbende dat de nietigheid van rechtswege ongeldig is.

De schorsing wordt opgeheven na het verstrijken van een termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van de akte tot rechtvaardiging van het OCMW, indien de toezichthoudende overheid de geschorste akte niet heeft vernietigd voor het verstrijken van deze termijn. Deze termijn wordt berekend op basis van de regels genoemd in punt III.2. van de huidige omzendbrief. Hij kan worden verlengd met 15 dagen. De beslissing tot verlenging van de termijn dient aan het OCMW te worden betekend voor het verstrijken van de oorspronkelijke schorsingstermijn van 30 dagen.

IV.1.3. Vernietiging Het Verenigd College kan de beslissing van een OCMW ook rechtstreeks vernietigen. In dat geval bedraagt de schorsingstermijn 30 dagen vanaf de ontvangst van de akte. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd door het Verenigd College met een termijn van 15 dagen. De beslissing tot verlenging van de termijn dient ook aan het OCMW te worden betekend voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn van 30 dagen (datum van de indiening bij de post uiterlijk op de laatste dag van de termijn).

IV.1.4. Bijzondere regeling voor de akten waarbij het OCMW de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten toewijst De aan het algemeen toezicht onderworpen akten blijven onverkort geldig en kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd. Het artikel 112sexies van de organieke wet wijkt van dit principe af door te bepalen dat de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten die gegund worden door het OCMW, slechts met de inschrijver wiens offerte werd weerhouden kunnen worden gesloten vanaf de dag waarop de akten waarmee het OCMW de overheidsopdrachten of concessies gunt, niet meer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging of, in voorkomend geval, vanaf de dag waarop het Verenigd College het OCMW in kennis stelt dat de akte onmiddellijk mag worden uitgevoerd.

Deze afwijking kent twee uitzonderingen: ? De akten waarbij de overheidsopdrachten worden gegund bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten, oftewel de overheidsopdrachten die worden geplaatst bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, indien de dwingende spoed voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor het OCMW deze niet in staat stelt om de vereiste termijnen in het kader van een klassieke procedure na te leven; ? De akten waarbij overheidsopdrachten worden gegund die niet in extenso dienen te worden toegestuurd aan het Verenigd College.

IV.2. Bijzonder goedkeuringstoezicht Onder de term "bijzonder goedkeuringstoezicht" wordt het geheel aan toezichtsmechanismen gegroepeerd waarbij ofwel het Verenigd College ofwel de gemeente, ofwel beiden, een goedkeuringstoezicht uitoefenen op de akten van de OCMW's. De hieronder beschreven beknopte regels zijn niet nieuw, deze werden gewoonweg gegroepeerd onder hoofdstuk 9 van de organieke wet.

IV.2.1. Bijzondere regels voor het toezicht van toepassing op bepaalde akten betreffende de verenigingen hoofdstuk XII Zoals vermeld in punt III.3.2.b) van de huidige omzendbrief zijn de akten van de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot ? de oprichting van of de toetreding tot een vereniging hoofdstuk XII, ? het aannemen van de statuten en de statutenwijzigingen van een vereniging hoofdstuk XII en ? de verlenging van de duur of de vrijwillige ontbinding van een vereniging hoofdstuk XII, onderworpen aan een dubbel toezicht: een goedkeuringstoezicht uitgeoefend door de gemeenteraad van de gemeente waartoe het OCMW behoort en een variabel toezicht uitgeoefend door het Verenigd College, afhankelijk van de toezichtsmaatregel genomen door de gemeenteraad.

Als de gemeente deze akten goedkeurt, of dit nu uitdrukkelijk of stilzwijgend is, dan oefent het Verenigd College een algemeen schorsings- of vernietigingstoezicht uit op deze akten. Indien de gemeenteraad deze akten niet goedkeurt, oefent het Verenigd College een bijzonder goedkeuringstoezicht uit op deze akten.

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 40 dagen om de akte die hem werd toegestuurd door het OCMW al dan niet goed te keuren. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de ontvangst van de akte, ook al bepaalt het artikel 112, § 2, van de organieke wet, dat de gemeenteraad over 40 dagen beschikt "vanaf de ontvangst van de akte" (zie punt III.2. van deze omzendbrief).

Als de gemeenteraad zijn beslissing niet heeft betekend aan het OCMW bij het verstrijken van een termijn van 40 dagen, wordt de beslissing van het OCMW geacht te zijn goedgekeurd. In dit geval, betekent het OCMW onmiddellijk aan het Verenigd College dat zijn akte stilzwijgend werd goedgekeurd door het verstrijken van de termijn (in geval van een verzending per aangetekend schrijven of per bode, is het mogelijk dat beslissingen die binnen de wettelijke termijnen werden betekend, pas enkele dagen later bij de betrokken instellingen toekomen).

Indien de gemeenteraad aan het OCMW een besluit tot goedkeuring van de akte toestuurt binnen de wettelijke termijnen, dan verstuurt het OCMW het genoemde besluit van de gemeenteraad aan het Verenigd College binnen 15 dagen na de ontvangst ervan.

In deze beide gevallen van goedkeuring van een akte van het OCMW door de gemeenteraad (stilzwijgend of uitdrukkelijk), beschikt het Verenigd College op zijn beurt over een termijn van 60 dagen om de akte van het OCMW te onderzoeken en om, in voorkomend geval, een maatregel te nemen in het kader van de uitoefening van het algemeen toezicht. Deze termijn van 60 dagen begint te lopen vanaf de dag na die van de ontvangst door het Verenigd College van de oorspronkelijke akte van het OCMW die tegelijkertijd toegestuurd werd door het OCMW aan de gemeenteraad en aan het Verenigd College.

Indien de gemeenteraad de akte van het OCMW niet goedkeurt, verstuurt het OCMW het besluit tot niet goedkeuring van de akte van het OCMW (binnen 40 dagen) aan het Verenigd College. In dit geval beschikt het Verenigd College over een termijn van 40 dagen, die niet verlengbaar is, om de akte van het OCMW al dan niet goed te keuren (bijzonder goedkeuringstoezicht). Deze termijn vangt aan de dag na die van de ontvangst van het besluit tot niet goedkeuring toegestuurd door het OCMW en dit, ondanks dat het artikel 112, § 3, tweede lid, van de organieke wet, bepaalt dat de termijn begint te lopen "te rekenen vanaf de ontvangst van het besluit tot niet goedkeuring". De wens van de wetgever is dat de aanvang van de termijnen altijd hetzelfde is. De bedoeling van de wetgever in artikel 112, § 3, tweede lid, van de organieke wet, is slechts om de duur van de termijn te bepalen.

Indien de termijn niet werd nageleefd door het Verenigd College, wordt de akte beschouwd te zijn goedgekeurd zoals hij werd aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

IV.2.2. Bijzondere regels voor het toezicht van toepassing op bepaalde akten inzake de boekhouding IV.2.2.a) Begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen De akten waarbij het OCMW de begrotingen of de jaarrekeningen vaststelt, alsook de akten waarbij hij tot de begrotingswijzigingen overgaat, zijn onderworpen aan een dubbel toezicht : een goedkeuringstoezicht uitgeoefend door de gemeenteraad van de gemeente waartoe het OCMW behoort en een variabel toezicht uitgeoefend door het Verenigd College, afhankelijk van de toezichtsmaatregel genomen door de gemeenteraad.

Als de gemeente deze akten goedkeurt, of dit nu uitdrukkelijk of stilzwijgend is, dan oefent het Verenigd College een algemeen schorsings- of vernietigingstoezicht uit op deze akten. Indien de gemeenteraad deze akten niet goedkeurt of hervormt (hervorming betreft alleen de begrotingen), dan oefent het Verenigd College een bijzonder goedkeuringstoezicht uit op deze akten.

De gemeenteraad beschikt over een termijn van 40 dagen om de akte die hem werd toegestuurd door het OCMW goed te keuren, niet goed te keuren of te hervormen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de ontvangst van de akte (art. 108, § 2, van de OW), ook al geeft het artikel 112bis, § 1, tweede lid, het artikel 112bis, § 4, eerste lid, en het artikel 112ter, § 2, eerste lid, van de organieke wet, aan dat de gemeenteraad over 40 dagen beschikt "vanaf de ontvangst van de akte". De wens van de wetgever is dat de aanvang van de termijnen altijd hetzelfde is: de dag na die van de ontvangst van de akte. Het doel van de genoemde bepalingen is slechts om de duur van de termijn te bepalen en niet om de aanvang ervan in vraag te stellen.

Als de gemeenteraad zijn beslissing niet heeft betekend aan het OCMW bij het verstrijken van een termijn van 40 dagen, wordt de beslissing van het OCMW geacht te zijn goedgekeurd. In dit geval, betekent het OCMW zonder uitstel aan het Verenigd College dat zijn akte stilzwijgend werd goedgekeurd door het verstrijken van de termijn. Het Verenigd College beschikt over een termijn van 60 dagen om de akte van het OCMW te onderzoeken en om, in voorkomend geval, een maatregel te nemen in het kader van de uitoefening van het algemeen toezicht.

De toezichtstermijn van het Verenigd College begint te lopen vanaf de dag na die van de ontvangst van de akte die door het OCMW tegelijkertijd toegestuurd werd aan de gemeenteraad en aan het Verenigd College.

Indien de gemeenteraad aan het OCMW een besluit tot goedkeuring van de akte toestuurt binnen de wettelijke termijnen, dan verstuurt het OCMW het genoemde besluit van de gemeenteraad aan het Verenigd College binnen 15 dagen na de ontvangst ervan. Het Verenigd College beschikt over een toezichtstermijn van 60 dagen om de akte van het OCMW te onderzoeken en om eventueel een maatregel te nemen in het kader van de uitoefening van het algemeen toezicht. De termijn van het Verenigd College gaat op hetzelfde moment in als de toezichtstermijn van de gemeenteraad : de dag na die van de ontvangst van de akte die tegelijkertijd toegestuurd werd door het OCMW aan de gemeenteraad en aan het Verenigd College.

Indien de gemeenteraad de akte van het OCMW niet goedkeurt, verstuurt het OCMW het besluit tot niet goedkeuring van de akte van het OCMW binnen 40 dagen aan het Verenigd College. In dit geval beschikt het Verenigd College over een termijn van 40 dagen, die niet verlengbaar is, om de akte van het OCMW al dan niet goed te keuren (bijzonder goedkeuringstoezicht). Deze termijn vangt aan de dag na die van de ontvangst van het besluit tot niet goedkeuring toegestuurd door het OCMW en dit, ondanks dat het artikel 112, § 3, tweede lid, van de organieke wet, bepaalt dat de termijn begint te lopen "te rekenen vanaf de ontvangst van het besluit tot niet goedkeuring". De wens van de wetgever is dat de aanvang van de termijnen altijd hetzelfde is. De bedoeling van de wetgever in artikel 112, § 3, tweede lid, van de organieke wet, is slechts om de duur van de termijn te bepalen.

Indien deze termijn niet werd nageleefd door het Verenigd College, worden de begroting, de begrotingswijzigingen of de rekeningen geacht te zijn goedgekeurd, zoals deze werden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

IV.2.2.b) Begroting vastgesteld door de gemeenteraad die zich in de plaats stelt van de raad voor maatschappelijk welzijn De begroting kan worden vastgesteld door de gemeenteraad die zich in de plaats stelt van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals in het geval voorzien door artikel 88, § 4, tweede lid, van de organieke wet.

De gemeenteraad verzendt haar beslissing tezelfdertijd aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan het Verenigd College, binnen 20 dagen na de beslissing.

Het Verenigd College oefent een goedkeuringstoezicht uit op de begroting vastgesteld door de gemeenteraad die zich in de plaats stelt van de raad voor maatschappelijk welzijn. In deze context kan hij deze begroting goedkeuren, niet goedkeuren of hervormen.

Het Verenigd College beschikt over een termijn van 40 dagen om te beslissen, te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst van de beslissing van de gemeenteraad. De kennisgeving van het Verenigd College dient bij de gemeenteraad en bij de raad voor maatschappelijk welzijn toe te komen voor het verstrijken van deze termijn.

Indien geen enkele beslissing werd betekend aan de gemeenteraad of aan de raad voor maatschappelijk welzijn binnen de daartoe voorziene termijn, wordt de begroting die door de gemeenteraad in de plaats van de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, geacht te zijn goedgekeurd.

IV.2.2. c) Eindrekening van de financieel directeur Het Verenigd College oefent een goedkeuringstoezicht uit op de akte die de eindrekening vaststelt van de financieel directeur.

De procedure van het goedkeuringstoezicht zoals gedefinieerd in artikel 112ter, § 4, van de organieke wet, is van toepassing.

Bijgevolg beschikt het Verenigd College over een termijn van 40 dagen om te beslissen, te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst van de eindrekening van de financieel directeur.

In geval van goedkeuring van de eindrekening door het Verenigd College wordt deze rekening geacht definitief te zijn goedgekeurd.

Indien geen enkele beslissing werd betekend aan het OCMW binnen de daartoe voorziene termijn, wordt de eindrekening geacht definitief te zijn goedgekeurd.

V. Inwerkingtreding Zoals hiervoor reeds werd vermeld, treedt de ordonnantie van 14 maart 2019 op 1 juni 2019 in werking. Het principe van niet- terugwerkende kracht impliceert dat enkel de akten die genomen zijn vanaf deze datum onderworpen zijn aan de nieuwe toezichtsregeling. De akten die genomen zijn vóór 1 juni 2019 blijven onderworpen aan de vroegere regels. Het is dus de datum van de akte van het OCMW, en niet de verzendingsdatum aan de toezichthoudende overheid, die de van toepassing zijnde toezichtsregeling bepaalt.

Voor verdere vragen, kunt u zich richten tot de Directie Algemene en Juridische Zaken van Brussel Plaatselijke Besturen, via het e-mailadres: bpl.juridique@sprb.brussels Wij danken u allen voor uw zeer goede en succesvolle medewerking.

De Leden van het Verenigd College, belast met het beleid inzake bijstand aan personen, Pascal Smet Céline Fremault _______ Nota 1 Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 oktober 2008 betreffende de elektronische verzending van akten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^