Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 30 mei 2002
gepubliceerd op 24 juli 2002

Omzendbrief nr. 2002/MINFP/003 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027665
pub.
24/07/2002
prom.
30/05/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


30 MEI 2002. - Omzendbrief nr. 2002/MINFP/003 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging


Aan de diensten van de Waalse Regering en de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onderworpen is aan het statuut van de ambtenaren van het Waalse Gewest;

Mijnheer de Minister-President, Mevr. en Mijne Heren Ministers, Mijne Heren Secretarissen-generaal, Dames en Heren leidende ambtenaren bevoegd voor personeelszaken, Krachtens artikel 29, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes heeft elk personeelslid minstens recht op een jaarlijkse bezoldiging overeenkomstig het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries of overeenkomstig iedere andere wijzigingsbepaling.

Het protocol nr. 125/1 van 21 juni 2001 van het Gemeenschappelijk Comité van alle openbare diensten voorziet in 1 % loonsverhoging voor alle personeelsleden. De verhoging moet uiterlijk 1 december 2002 voor de niveaus 2 tot 4 en 1 december 2004 voor de niveaus 1 en 2+ effectief zijn. De onderhandelingen zijn aan de gang voor de uitvoering van het intersectorieel akkoord.

Om de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging aan te passen aan de toekomstige loonsverhoging heeft de ministerraad van de federale regering het koninklijk besluit van 9 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 waarbij een gewaarborgde bezoldiging toegekend wordt aan bepaalde personeelsleden van de ministeries. De bezoldigingen van de contractuele personeelsleden worden aldus verhoogd van 12.354,55 EUR naar 12.478,10 EUR en die van de statutaire personeelsleden van 13.103,16 EUR naar 13.234,20 EUR. Het koninklijk besluit van 9 januari 2002 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

In uitvoering van artikel 29, 1°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes en aangezien er geen enkele terzake doende regelgevende bepaling bestaat in de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van het Gewest, is bedoeld besluit van 9 januari 2002 onmiddellijk van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut die onderworpen zijn aan het statuut van de gewestelijke ambtenaren.

Overeenkomstig de beslissing van de Waalse Regering van 30 mei 2002 wordt u verzocht om de verhoging van het gewaarborgde jaarlijkse bruto-inkomen vanaf 1 januari 2002 toe te passen ten gunste van de betrokken contractuele en statutaire personeelsleden.

Namen, 30 mei 2002.

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^