Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 10 februari 2003
gepubliceerd op 17 februari 2003

Omzendbrief nr. 514ter - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002029
pub.
17/02/2003
prom.
10/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


10 FEBRUARI 2003. - Omzendbrief nr. 514ter - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten


Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris, Met het oog op samenhang en eenvormigheid dienen sommige bepalingen genomen te worden voor de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2001.

De federale Regeringsleden worden verzocht erop toe te zien dat onderhavige bepalingen overgemaakt worden aan de verschillende administratieve diensten en, in voorkomend geval, aan de instellingen waarvoor ze bevoegd zijn. 1. Vertaling in het Duits en het Engels Hieronder vindt u de officiële vertaling in het Duits en in het Engels van de benaming van de federale overheidsdiensten en programmatorische federale overheidsdiensten. Wat de vertalingen in het Duits betreft, werden die vastgesteld door de arrondissementscommissaris bevoegd voor het Duits taalgebied, overeenkomstig artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. Gemeenschappelijke benamingen voor de managementfuncties Voor de managementfuncties N-1, N-2 en N-3 uitgeoefend binnen de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, wordt een gemeenschappelijke benaming van de functietitel vastgesteld. Alle titularissen van een managementfunctie N-1 dragen de titel van « Directeur-generaal », met uitzondering van de managementfunctie N-1 uitgeoefend bij de Federale Overheidsdienst Financiën en Selor-Selectiebureau van de federale overheid- waar de titularis van deze functie de titel van respectievelijk « Administrateur-generaal » en « Afgevaardigd Bestuurder » draagt;

Alle titularissen van een managementfunctie N-2 dragen de titel van « Directeur », met uitzondering van de managementfunctie N-2 uitgeoefend bij de Federale Overheidsdienst Financiën waar de titularis van deze functie de titel van « Administrateur » draagt;

Alle titularissen van een managementfunctie N-3 dragen de titel van « Centrum Directeur »;

Als de titularis van een managementfunctie N-1, N-2 of N-3 van het vrouwelijke geslacht is, dient derhalve de titel van haar functie in het Frans, respectievelijk als « Directrice générale », « Administratrice générale », « Administratrice déléguée » « Administratrice », « Directrice » of « Directrice de Centre » gelezen te worden.

Wat de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité » betreft, dient die in het Frans als « Présidente du Comité de Direction » gelezen te worden als de titularis van deze functie van het vrouwelijke geslacht is.

De officiële Engelse vertaling van de verschillende functietitels is als volgt : Voor alle FOD's - Voorzitter van het Directiecomité : Chairman of the Board of Directors Voor alle FOD's behalve Selor en de FOD Financiën - Directeur-generaal : General Director - Directeur : Director Voor Selor : - Afgevaardigd Bestuurder : Managing Director Voor de FOD Financiën - Administrateur-generaal : General Administrator - Administrateur : Administrator - Centrum Directeur : Centre Director 3. Afkortingsgebruik De officiële afkorting voor « federale overheidsdienst » is « FOD ». Die van « programmatorische federale overheidsdienst » is « POD ».

In de hoofding en de andere officiële documenten van elke FOD en POD is het niet verplicht de volledige benaming « federale overheidsdienst » of « programmatorische federale overheidsdienst » aan te duiden. De afkortingen hiervan volstaan.

In ieder geval heeft het bedoelde bestuur de keuze betreffende het gebruik van de volledige benaming of van de afkorting. De klant van de administratie moet die op een duidelijke manier kunnen identificeren.

Er wordt echter aan de besturen gevraagd de volledige benaming van de FOD of de POD te gebruiken op de uithangborden die zich aan de gevels van de gebouwen bevinden. Het is zeer belangrijk voor het publiek op een duidelijke manier te identificeren dat het om een federale instelling gaat en dit, vooral te Brussel die de zetel van talrijke openbare gebouwen is, zowel Belgische (Gemeenschappen, Gewesten,...) als Europese en Internationale.

Deze omzendbrief vervangt omzendbrieven 514 en 514 bis - Inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad , nr. 149 van 3 mei 2002, 2de Editie, pagina 18740 - 18741 en nr. 305 van 25 spetember 2002 - 1ste Editie, pagina 43403- 43407.

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

^