Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 november 2022

Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 16 november 2022: - wordt de heer Colebunders G., medewerker op arbeidsovereenkomst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel te - worden opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondis(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022034291
pub.
30/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 16 november 2022: - wordt de heer Colebunders G., medewerker op arbeidsovereenkomst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel te vervullen; - worden opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen te vervullen: - mevr. Rouyer C., medewerker - mevr. Santoro C., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst - wordt mevr. Lenaerts E., assistent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Leuven te vervullen.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 10 november 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2/1, 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022042706 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden (1) sluiten, wordt mevr. Martens E., medewerker, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket bij het hof van beroep te Gent te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^