Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2016

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016, is aan Mevr. Leemans, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht Antwerpen II, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissemen Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het beroep tot nietigverklaring v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009056
pub.
02/02/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200647 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016007038 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 792.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten, is aan Mevr. Leemans, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht Antwerpen II, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^