Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 november 2015

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 november 2015, is het ministerieel besluit van 17 augustus 2015, waarbij de heer André J.-Ch., benoemd werd tot gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205273
pub.
16/11/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015024263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de start van het online registratiesysteem volgens artikel 53 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden sluiten, is het ministerieel besluit van 17 augustus 2015, waarbij de heer André J.-Ch., benoemd werd tot gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, met ingang van 1 oktober 2015, ingetrokken.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^