Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2011

Personeel Bij ministerieel besluit van 4 april 2011, dat uitwerking heeft op 15 maart 2011, wordt de heer Olivier van Damme vast benoemd in de graad van attaché. Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad Bij ministerieel besluit van 23 mei 2011 is de heer Pierre Vilain, directeur, pensioengerechtig(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202936
pub.
15/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Personeel Bij ministerieel besluit van 4 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011009268 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011009275 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011201916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen sluiten, dat uitwerking heeft op 15 maart 2011, wordt de heer Olivier van Damme vast benoemd in de graad van attaché.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2011, op blz. 27460.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203333 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203332 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Strasse 114 sluiten is de heer Pierre Vilain, directeur, pensioengerechtigd vanaf 1 december 2011.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202741 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van : type ministerieel besluit prom. 24/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten is de heer Jean Bellot, eerste attaché, pensioengerechtigd vanaf 1 december 2011.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204206 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen sluiten is de heer Jean-Pierre Vanden Bossche, wetenschappelijk attaché, pensioengerechtigd vanaf 1 september 2011.

^