Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 mei 2011
gepubliceerd op 30 augustus 2011

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204206
pub.
30/08/2011
prom.
30/05/2011
ELI
eli/besluit/2011/05/30/2011204206/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027257 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204772 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid, het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypothecaire leningen van de "Société wallonne de Crédit social" en de "Guichets du Crédit social" (Sociale Kredietloketten) sluiten tot toekenning van een subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma FEDER 2007-2013;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.03, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 23 oktober 2008, 5 februari 2009, 27 mei 2009, 15 oktober 2009, 22 oktober 2009, 21 januari 2010, 4 maart 2010, 22 april 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het besluit waarbij een toelage aan het "Commissariat général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) wordt toegekend, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 773 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 32 en van programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

136.477

120.980

-

- 773

136.477

120.207

OA 09 43.03.08

0

0

-

+ 773

0

773


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 30 mei 2011.

R. DEMOTTE P. FURLAN

^