Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 mei 2007
gepubliceerd op 10 augustus 2007

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007202483
pub.
10/08/2007
prom.
30/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/30/2007202483/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2007;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.14, programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om nieuwe informaticabeleiden te voeren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 190 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 190 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 51 naar programma 06 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 06 van organisatieafdeling 50 en van programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 mei 2007.

E. DI RUPO M. DAERDEN

^