Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2003
gepubliceerd op 14 februari 2003

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035218
pub.
14/02/2003
prom.
30/01/2003
ELI
eli/besluit/2003/01/30/2003035218/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


30 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening


De Vlaamse minister van Sport en Brusselse aangelegenheden, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 22, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 73, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001, en op artikel 74, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van Vlaamse regering;

Gelet op het advies van de Vlaamse Sportraad, gegeven op 14 januari 2003;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling bij de Raad van State, gemotiveerd door de omstandigheid dat « Rekening houdend met de aanpassing van de lijst van verboden substanties en van verboden middelen door het IOC (Internationaal Olympisch Comité) en het WADA (World Anti - Doping Agency), met ingang van 1 januari 2003, is de aanpassing van de Vlaamse lijst dringend noodzakelijk in het kader van de internationale harmonisering in de strijd tegen doping, nagestreefd door de Vlaamse regering ».

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 34.683/3 gegeven op 13 januari 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het World Anti-Doping Agency (WADA) hun lijst van verboden substanties en van verboden middelen hebben aangepast met ingang van 1 januari 2003;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 74 van het voormelde besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991, de Vlaamse minister de in de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijnde lijst kan aanpassen, daarbij rekening houdend met de internationaal erkende lijst;

Overwegende dat het nodig is, in het kader van de internationale harmonisering in de strijd tegen doping, dat de Vlaamse minister de lijst aanpast rekening houdend met de lijst van het IOC/WADA;

Besluit : Enig artikel. In artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 1°, worden de woorden « Amineptine », « Bupropion », « Fenylefrine » en « Synefrine » geschrapt; 2° in § 1, 3°, 3.2., worden na het woord « salbutamol » de woorden « , de concentratie mag niet hoger zijn dan 1 000 nanogram per milliliter » toegevoegd; 3° in § 1, 4°, worden na het woord « mannitol » de woorden « , indien toegediend door intraveneuze injectie » toegevoegd. Brussel, 30 januari 2003.

G. VANHENGEL

^