Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 augustus 2004
gepubliceerd op 06 september 2004

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031477
pub.
06/09/2004
prom.
30/08/2004
ELI
eli/besluit/2004/08/30/2004031477/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de artikelen 3, 39 en 166, § 2 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 betreffende de organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd door de wet van 21 augustus 1987;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, zoals gewijzigd bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en bij de wet van 16 juni 1989;

Gelet op de nodige continuïteit van de openbare dienstverlening en op de hoogdringendheid, verantwoord door de noodzaak voor de Regering om onverwijld het werk aan te vatten, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, gecoördineerd bij de wet van 17 februari 1994.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit moet onder " bijzondere wet " worden verstaan de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur.

Art. 3.De heer Emir Kir draagt de titel van Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen.

Art. 4.De heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking delegeert aan de heer Emir Kir, die als Staatssecretaris aan hem werd toegevoegd, de hierna opgesomde bevoegdheden : - de ophaling en behandeling van afvalstoffen, zoals omschreven in artikel 4, § 2, 1°, van de wet van 26 juli 1971 betreffende de organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987, met inbegrip, op het gebied van de plaatselijke besturen, van het beheer van de kredieten en de acties inzake het schoonmaken van plaatsen met een bovengemeentelijk belang en het beheer van het bijkomend bijzonder krediet voor de gemeenten voor de openbare netheid en de desbetreffende acties; - de monumenten en landschappen, zoals omschreven in het artikel 6, § 1, I, 7° van de bijzondere wet.

Algemeen draagt de Staatssecretaris het gezag over de diensten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die met het beheer van deze aangelegenheden zijn belast en over het Gewestelijk Agentschap Brussel-Net.

Art. 5.Bij de uitoefening van de bevoegdheden die in artikel 3 van dit besluit worden opgesomd, beschikt de Staatssecretaris over door de Regering gedelegeerde ministeriële competenties zoals deze staan omschreven in artikel 5 van het besluit van de Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering.

Hij handelt in dat kader zonder medeondertekening van de Minister die houder is van de aangelegenheden die aan hem zijn gedelegeerd, behoudens in de gevallen voorgeschreven door de wet.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 26 augustus 2004.

Art. 7.De heer Charles Picqué, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking en de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 augustus 2004.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, E. KIR

^