Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 maart 2006
gepubliceerd op 12 april 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012066
pub.
12/04/2006
prom.
28/03/2006
ELI
eli/besluit/2006/03/28/2006012066/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 131bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 1993 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 75quater, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 december 2002 en 29 juni 2005;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 15 september 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 13 oktober 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 december 2005;

Gelet op advies 39.806/1 van de Raad van State, gegeven op 16 februari 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 75quater , vierde lid, 1°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het ministerieel besluit 29 juni 2005, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 1° de berekening van een theoretisch uurloon door het door de werkgever vermelde theoretisch gemiddeld brutomaandloon in de betreffende tewerkstelling te delen door de factor S en door 4,3333, of door overname van het door de werkgever vermelde theoretisch gemiddeld uurloon; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 maart 2006.

P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van.25 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 28 mei 1993;

Koninklijk besluit van 29 juni 2005, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2005.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Ministerieel besluit van.27 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1993.

Ministerieel besluit van.12 december 2002, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002.

Ministerieel besluit van 29 juni 2005, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2005.

^