Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 mei 2005
gepubliceerd op 05 september 2005

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202174
pub.
05/09/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/27/2005202174/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 26 juni 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Landelijke Doelstelling 2, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Landelijke Doelstelling 2 (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Valorisatie van het " Domaine du Mayeur ";

Operator : Gemeente Somme-Leuze;

Basisallocatie : 63.09.01;

Vastleggingskredieten : 425 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20100 0056 E, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 425 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 05 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 27 mei 2005.

Ph. COURARD

^