Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 juli 2009
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011343
pub.
17/08/2009
prom.
27/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JULI 2009. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 24, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2001, 20 maart 2003, 1 juni 2005 en 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 mei 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, Besluit :

Artikel 1.Ontslag van zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas wordt verleend aan de heer GALLER, Jean-Claude, vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.De heer BOULANGER, José wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad, ter vervanging van de heer GALLER, Jean-Claude, voor de resterende duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 juli 2009.

P. MAGNETTE

^