Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

bron
ministerie van justitie
numac
1998009642
pub.
09/10/1998
prom.
27/07/1998
ELI
eli/besluit/1998/07/27/1998009642/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


27 JULI 1998. - Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 67 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1995 betreffende de vergunning voor de vennootschappen voor het beheer van rechten bedoeld in artikel 65 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Overwegende dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Vewa » op 27 mei 1998 een verzoek tot machtiging zoals bepaald in artikel 67 van de wet heeft ingediend;

Overwegende dat het verzoek ertoe strekt gemachtigd te worden om werkzaamheden van beheer uit te oefenen, van het recht om te reproduceren voor eigen of voor intern gebruik van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd;

Overwegende dat in toepassing van artikel 61, vierde lid, de vennootschap Reprobel belast werd met de inning en de verdeling van de vergoedingsrechten bepaald in artikel 59 van de wet bij koninklijk besluit van 15 oktober 1997 (Belgisch Staatsblad 7 november 1997);

Overwegende dat de vergunningen bepaald in artikel 67 van de wet moeten worden toegekend onverminderd de toegewezen werkzaamheden van de in toepassing van artikel 61, vierde lid van de wet aangewezen vennootschap;

Overwende dat uit de door de vennootschap Vewa meegedeelde inlichtingen blijkt dat : Deze zich ertoe verbindt de Minister, op 30 juni 1999 ten laatste, het afschrift bepaald in artikel 4, § 2, 3° en 5° van voornoemd koninklijk besluit inzake de standaardcontracten gesloten met de personen die door de vennootschap worden vertegenwoordigd, waarvoor de vergunning aangevraagd wordt, mede te delen;

Overwegende dat de vennootschap Vewa met het oog op de uitbreiding van het beheer van elk ander door voornoemde wet erkend recht, krachtens artikel 75 van de wet, de Minister elk voorstel van tarief, innings- of verdelingsregels of wijziging van de statuten zal moeten meedelen;

Overwegende dat, onder deze voorwaarden, de vennootschap « Vewa » gemachtigd kan worden werkzaamheden van beheer van rechten te verrichten, Besluit : Enig artikel. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Vewa », met maatschappelijke zetel Tiensestraat 41, te 3000 Leuven, wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het Belgische grondgebied te verrichten.

Brussel, 27 juli 1998.

T. VAN PARYS

^