Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 mei 2005
gepubliceerd op 14 juni 2005

Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022428
pub.
14/06/2005
prom.
25/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/25/2005022428/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg


De Minister Volksgezondheid, Besluit :

Artikel 1.De directeur-generaal van het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg, en dit tot het voleinden van zijn ambtstermijn, wordt gemachtigd tot het ondertekenen van erkenningsbesluiten van geneesheren-specialisten, huisartsen, tandartsen-specialisten, algemene tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, stagemeesters en stagediensten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede de erkenningsbeslissingen van Europese diploma's genomen ter uitvoering van hoofdstuk IVbis van hetzelfde koninklijk besluit nr. 78.

Deze machtiging wordt echter beperkt tot hetgeen volgt : 1. Gewone niet-litigieuze gevallen van erkenning als geneesheer-specialist, huisarts, tandarts-specialist, algemene tandarts, kinesitherapeut of verpleegkundige genomen overeenkomstig een gunstig advies van de bevoegde erkenningskamer dat niet het voorwerp van een beroepsprocedure heeft uitgemaakt.2. Gewone niet-litigieuze gevallen van erkenning als stagemeester en stagediensten, genomen overeenkomstig een in eerste aanleg gunstig advies van de bevoegde Raad.3. Gewone gevallen van erkenning van Europese diploma's. De beslissingen tot erkenning als geneesheer-specialist, huisarts, tandarts-specialist, algemene tandarts, kinesitherapeut of verpleegkundige, genomen na het in beroep gaan tegen een advies van de bevoegde kamer van de erkenningscommissie, en op advies van de bevoegde Raad zetelend als instantie van beroep, blijven aan de handtekening van de Minister onderworpen.

Beslissingen aangaande de erkenning van stagemeesters en stagediensten genomen nadat de stagemeester gebruik heeft gemaakt van zijn recht op appel bij de bevoegde Raad, blijven aan de handtekening van de Minister onderworpen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van de handtekening.

Brussel, 25 mei 2005.

R. DEMOTTE

^