Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 maart 2016
gepubliceerd op 19 april 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029180
pub.
19/04/2016
prom.
25/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs;

Gelet op de voorstellen van de CRef van 1 februari 2016 en van de Voorzitter van de "CGSP Enseignement" van 22 februari 2016, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - punt 1, b) wordt vervangen als volgt « 1, b) de heer P. HUBERT (ULg), plaatsvervangster Mevr. A.-J. PHILIPPART (ULg) ; » ; - punt 1, c) wordt vervangen als volgt « 1, c) de heer P. PARMENTIER (UCL), plaatsvervangster Mevr. N. TOUSIGNANT USL-B) ; » ; - punt 8, a) wordt vervangen als volgt « 8, a) Mevr. S. BERTRAND, plaatsvervangster Mevr. S. GOLDMANN ; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 maart 2016.

Jean-Claude MARCOURT

^