Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/03/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/03/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016009148 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek type wet prom. 25/03/2016 pub. 06/04/2016 numac 2016011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft type wet prom. 25/03/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016003104 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij onder de namen "LuckySix" en "7" georganiseerde loterijen met biljetten type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016007101 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage A van het koninklijk besluit van 26 september 2002 betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de petroleumbalans type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 07/04/2016 numac 2016011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de koudwatermeters type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 07/04/2016 numac 2016011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters, zoals voorzien in artikel XV.3, 7° van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/05/2016 numac 2016011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de risicogroepen en de vorming type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016012019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de landingsbanen 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016021032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van de Hogere Zeevaartscholen afhangend van het voormalige Ministerie van Verkeerswezen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en de financiering van de deeltijdse leertijd in de onderneming voor een extra bemanningslid aan boord van Belgische vissersvaartuigen in het kader van het alternerend leren type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, tot invoering van de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de flexibele uren type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 14/04/2016 numac 2016200758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 07/04/2016 numac 2016201450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij sommige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers onder bepaalde voorwaarden 's nachts tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016201851 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 22/03/2019 numac 2019040750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters, zoals voorzien in artikel XV.3, 7° van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Gillis als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van vragenlijsten voor de verzameling van gegevens met betrekking tot de petroleumbalans type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016018144 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016027094 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt toegelaten met het oog op de uitvoering van gronden die nodig zijn voor de bedrijfsruimte "Quatre Rois" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 19/04/2016 numac 2016029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016031257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016031263 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035395 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 juni 2016 type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016035402 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 april 2016 type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het herkenningsteken voor definitief beschermd varend erfgoed type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035789 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventarismethodologie voor de inventaris van het varend erfgoed type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016201900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

decreet

type decreet prom. 25/03/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016035432 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft type decreet prom. 25/03/2016 pub. 14/04/2016 numac 2016035674 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en hun rechtverkrijgenden type decreet prom. 25/03/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035746 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie energiedeskundige type A type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zwembad- en openwaterredder type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035730 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie voetverzorger type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie masseur type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie nagelstylist type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035703 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gasachtige vloeistoffen, in eigendom van Aethyleen Rohrleitungs Gesellschaft m.b.H. und Co K.G., INEOS Chlorvinyls Limburg B.V. en N.V. P.A.L.L., die nu in beheer zijn bij Petrochemical Pipeline Services B.V., gelegen in het openbaar domein op- en afwaarts en onder de brug Zolder in Heusden-Zolder en onder de brug Stokrooie in Hasselt over het Albertkanaal, beheerd door nv De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie contactcenteroperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonheidsspecialist-salonverantwoordelijke type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schoonmaker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verpakkingsoperator type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fitnessbegeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016035840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider
^