Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juni 2020
gepubliceerd op 17 juli 2020

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 25 juni 2020 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203029
pub.
17/07/2020
prom.
25/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/25/2020203029/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 JUNI 2020. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 25 juni 2020 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, programma 18.02, opgenomen in artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2020 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020, artikel 2, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 maart 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 30 april 2020;

Gelet op het rapport van 4 februari 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 25 juni 2020 betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies van een voertuig verminderen voor het begrotingsjaar 2020 op 1 januari 2020 uitwerking heeft;

Dat dit ministerieel besluit de uitvoering ervan tot gevolg heeft;

Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;

Overwegende dat dit besluit terugwerkende kracht op 1 januari 2020 moet krijgen, Besluit :

Artikel 1.De per voertuig toegelaten uitrustingen, het per uitrusting aanvaarde maximumbedrag alsook het bedrag van de premie worden bepaald als volgt:

Bedoelde uitrustingen

Maximale kostprijs van de investering

Steunpercentage

Dakwindgeleider

1.700 €

30 %

Zijbekledingen van de trekker

2.000 €

30 %

Zijbekledingen van de oplegger

3.500 €

30 %

Achterste windgeleider

1.000 €

30 %

Geautomatiseerde versnellingsbak

2.600 €

30 %

Automatisch bandenspanningsysteem

1.300 €

30 %

Systeem dat de rijstijl in real time evalueert en dat een reeks raadgevingen met het oog op het verminderen van het verbruik verstrekt (abonnement - prijs/jaar)

1.700 €

30 %

Slim navigatiesysteem en rijhulpsysteem

3.000 €

30 %

LED-lampen

1.000 €

30 %

Systeem tot vermindering van de aandrijfasbelasting

700 €

30 %

Koelinstallatie die de ecologische gevolgen vermindert

10.000 €

30 %

Dolly voor ecocombi's

20.000 €

30 %

Vloercoating

1.700 €

30 %

Stille elektrische pallettruck

1.600 €

30 %

Banden geëtiketteerd brandstofefficiëntieklasse A of B zoals bepaald in Verordening (EG) nr.1222/2009 van 25 november 2009. - Maximum 8 banden per voertuig - Maximum 500 € per band

4.000 €

30 %

CNG/LNG-uitrusting (bijkomende kosten van een nieuw voertuig ten aanzien van een EURO VI-voertuig)

40.000 €

30 %

Elektrisch schuifzeil

4.500 €

30 %


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2020.

Namen, 25 juni 2020.

W. BORSUS

^