Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juni 2002
gepubliceerd op 21 november 2002

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028075
pub.
21/11/2002
prom.
25/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/25/2002028075/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2002. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 juni 2002;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 61.04 moet worden voorzien op programma 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, met als titel "Toelagen aan de openbare sector - Medefinancieringen EG - Doelstelling 2 - Maas-Vesdre - programmering 2000-2006 Investeringen";

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 40.01 en 61.04, programma 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 23 mei 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 2 (Maas-Vesdre), namelijk volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Maatregel 5.3. Beheer van leefmilieu : Project Crescendeau;

E 2UR 1 50300 0001 5;

Project : "Polygone de l'eau";

E 2UR 1 50300 0002 5;

Basisallocatie : 40.01.05;

Vastleggingskredieten : 2.591 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 649 duizend EUR;

Basisallocatie : 61.04.05;

Vastleggingskredieten : 2.113 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 529 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.704 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1.178 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 05 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 05 van organisatieafdeling 13 en van programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 juni 2002.

M. DAERDEN M. FORET

^