Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 juli 2016
gepubliceerd op 11 oktober 2016

Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen

bron
vlaamse overheid
numac
2016036447
pub.
11/10/2016
prom.
25/07/2016
ELI
eli/besluit/2016/07/25/2016036447/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


25 JULI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de registratie van leveranciers en van rassen


De Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2°, a) en b);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 5, § 3, en artikel 7, § 5;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 17 maart 2016, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 4 april 2016;

Gelet op advies 59.404/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen.

Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;2° besluit van 22 januari 2010 : het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;3° rassenregister : het register, vermeld in artikel 6, § 1, eerste lid, van dit besluit;4° verordening (EG) nr.1829/2003 : verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Art. 3.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

Art. 4.§ 1. De bevoegde entiteit registreert de leveranciers als vermeld in artikel 5, § 1, van het besluit van 22 januari 2010 in een register, hierna "het leveranciersregister" te noemen.

Naast de leveranciers die conform dit besluit geregistreerd zijn, worden ook leveranciers die conform artikel 11, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, zijn erkend, in het register opgenomen.

Het leveranciersregister kan worden geraadpleegd conform het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur. § 2. Het leveranciersregister bevat de volgende gegevens : 1° de naam, het adres en de contactgegevens van de leverancier;2° de activiteiten, vermeld in artikel 2, 9°, van het besluit van 22 januari 2010, die de leverancier onderneemt, het adres van het desbetreffende bedrijf en de belangrijkste geslachten of soorten in kwestie;3° het registratienummer of de registratiecode. § 3. De bevoegde entiteit schrapt een natuurlijke of rechtspersoon uit het leveranciersregister, als vastgesteld wordt dat die persoon geen enkele activiteit meer uitoefent als vermeld in artikel 2, 9°, van het besluit van 22 januari 2010.

Art. 5.§ 1. Elke leverancier geeft de informatie, vermeld in artikel 4, § 2, 1° en 2°, op.

Leveranciers die conform artikel 11, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, erkend zijn, hoeven die informatie niet op te geven. § 2. De leveranciers delen wijzigingen in hun situatie betreffende de informatie, vermeld in artikel 4, § 2, 1° en 2°, aan de bevoegde entiteit mee. § 3. De bevoegde entiteit brengt de leveranciers op de hoogte van hun registratie en van eventuele wijzigingen in die gegevens binnen een termijn van dertig dagen.

Art. 6.§ 1. De bevoegde entiteit houdt een register van rassen bij en maakt dat bekend.

Naast de overeenkomstig dit besluit geregistreerde rassen worden de rassen die registreerd zijn vóór 30 september 2012 conform artikel 13, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt,en de rassen die geregistreerd zijn conform artikel 7, § 4, tweede lid, van het besluit van 22 januari 2010 in het rassenregister opgenomen. § 2. Het rassenregister bevat de volgende gegevens : 1° de benaming van het ras en de synoniemen;2° de soort waartoe het ras behoort;3° de aanduiding "officiële beschrijving" of "officieel erkende beschrijving", naargelang van het geval;4° de datum van de registratie of in voorkomend geval van de verlenging van de registratie;5° het einde van de geldigheidsduur van de registratie. § 3. De bevoegde entiteit houdt van elk ras dat ze inschrijft, een dossier bij. Dat dossier bevat een beschrijving van het ras en een overzicht van alle feiten die voor de registratie van het ras relevant zijn.

Art. 7.De bevoegde entiteit registreert een ras als een ras met een officiële beschrijving als het aan al de volgende eisen voldoet : 1° het is onderscheidbaar, homogeen en bestendig;2° er is een monster van het ras beschikbaar;3° wat genetisch gemodificeerde rassen betreft, voldoet het ras aan de eisen, vermeld in het eerste lid, en is het genetisch gemodificeerde organisme waaruit het ras bestaat, krachtens het Koninklijk besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten sluiten tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten of verordening (EG) nr.1829/2003 voor de teelt toegelaten.

In het eerste lid wordt verstaan onder : 1° "onderscheidbaar" : door de expressie van de kenmerken die voortvloeien uit een bepaald genotype of een combinatie van genotypen, is het duidelijk te onderscheiden van elk ander ras waarvan het bestaan op de datum van de indiening van de aanvraag, vermeld in artikel 7 algemeen bekend is;2° "homogeen" : behoudens de variatie die kan worden verwacht van de bijzonderheden die eigen zijn aan de vermeerdering ervan, is het voldoende homogeen in de expressie van de relevante kenmerken die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek naar de onderscheidbaarheid, alsook van andere kenmerken die voor de beschrijving van het ras worden gebruikt;3° "bestendig" : de expressie van de kenmerken die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek naar de onderscheidbaarheid, alsook van alle andere kenmerken die voor de rasbeschrijving worden gebruikt, blijft onveranderd na achtereenvolgende vermeerderingen of, in geval van in-vitrovermeerdering, aan het eind van iedere cyclus.

Art. 8.§ 1. Voor de registratie van een ras als ras met een officiële beschrijving dient de aanvrager bij de bevoegde entiteit een schriftelijke aanvraag in. § 2. Bij de aanvraag is de volgende informatie gevoegd : 1° de informatie die vereist is volgens de technische vragenlijsten die vastgesteld zijn op het moment van de aanvraag : a) in bijlage II bij de "Protocollen inzake het onderzoek op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) voor de desbetreffende soorten waarvoor een dergelijk protocol is bekendgemaakt, of, als er geen soortgelijke protocollen zijn bekendgemaakt;b) in deel X van de "testrichtsnoeren voor het uitvoeren van tests inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) en de bijlage bij het desbetreffende richtsnoer voor de desbetreffende soorten waarvoor dergelijke richtsnoeren zijn bekendgemaakt, of, als er geen soortgelijke richtsnoeren zijn bekendgemaakt;c) in bepalingen vastgelegd door de Vlaamse minister die bevoegd is voor landbouw; d) de geactualiseerde tekst van de technische vragenlijsten, vermeld onder punt a) en b) is opgenomen op de website van het Communautair Bureau voor de Plantenrassen (http ://www.cpvo.europa.eu) of de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) (www.upov.int) en is op verzoek kosteloos te bekomen via de bevoegde entiteit. 2° informatie over de vraag of het ras in een andere lidstaat of een ander gewest officieel is geregistreerd en of in een andere lidstaat of een ander gewest een aanvraag tot registratie is ingediend;3° een voorgestelde benaming. Wat een genetisch gemodificeerd ras betreft, voldoet de aanvraag aan de eisen, vermeld in het eerste lid, en bevat ze bovendien een bewijs dat het genetisch gemodificeerde organisme waaruit het ras bestaat, krachtens het koninklijk besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten sluiten tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of producten die er bevatten of verordening (EG) nr. 1829/2003, is toegelaten tot de teelt. § 3. Bij zijn aanvraag kan de aanvrager de volgende informatie voegen : 1° een officiële beschrijving die de verantwoordelijke officiële instantie van een andere lidstaat of een ander gewest, conform artikel 6, lid 5, van de uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen, heeft opgesteld;2° alle informatie die de aanvrager als relevant voor de aanvraag beschouwd.

Art. 9.§ 1. De bevoegde entiteit zorgt ervoor dat na de aanvraag tot registratie van een ras als ras met een officiële beschrijving conform paragraaf 2 tot en met 4 een onderzoek van dat ras wordt uitgevoerd. § 2. Er worden veldproeven uitgevoerd om een officiële beschrijving van het ras vast te stellen.

Als de aanvrager conform artikel 8, § 3, 1°, informatie indient en de bevoegde entiteit van mening is dat uit die informatie blijkt dat aan de voorwaarden voor de registratie, vermeld in artikel 6, is voldaan, hoeven echter geen veldproeven te worden uitgevoerd.

Als veldproeven worden uitgevoerd, stelt de aanvrager een monster van het materiaal van het ras ter beschikking. § 3. De veldproeven, vermeld in paragraaf 2, worden uitgevoerd door een van de volgende instanties : 1° de bevoegde entiteit die de aanvraag heeft ontvangen;2° de verantwoordelijke officiële instantie van een andere lidstaat of een ander gewest die ermee heeft ingestemd die proeven uit te voeren;3° een rechtspersoon conform artikel 13, § 2, van het besluit van 22 januari 2010. Als de veldproeven worden uitgevoerd door een rechtspersoon als vermeld in het eerste lid, 3°, en proeven op het bedrijf van een particuliere onderneming worden uitgevoerd, zorgt de bevoegde entiteit ervoor dat geen maatregelen worden genomen die het officiële onderzoek kunnen beïnvloeden. § 4. De veldproeven worden uitgevoerd conform de volgende bepalingen voor proefopzet, teeltomstandigheden en kenmerken van het ras die ten minste moeten worden onderzocht : 1° de "Protocollen inzake het onderzoek op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) die aan het begin van het technisch onderzoek van toepassing zijn, of als er voor de desbetreffende soort geen protocollen zijn bekendgemaakt;2° de "testrichtsnoeren voor het uitvoeren van tests inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) die aan het begin van het technisch onderzoek van toepassing zijn, of als er voor de desbetreffende soort geen richtsnoeren zijn bekendgemaakt;3° in bepalingen vastgelegd door de Vlaamse minister die bevoegd is voor landbouw; 4° de geactualiseerde tekst van de technische vragenlijsten, vermeld onder 1° en 2° is opgenomen op de website van het Communautair Bureau voor de Plantenrassen (http ://www.cpvo.europa.eu) of de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) (www.upov.int). § 5. Als de bevoegde entiteit op basis van het onderzoek, vermeld in paragraaf 1, concludeert dat het desbetreffende ras aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, voldoet, stelt ze een officiële beschrijving vast en neemt ze het ras op in het rassenregister. De bevoegde entiteit kan beroep doen op de expertise van onderzoeksinstellingen om de resultaten van de onderzoeken zoals voorzien in § 1 te analyseren.

Art. 10.De maximale geldigheidsduur van de registratie van een ras is dertig jaar.

In geval van een genetisch gemodificeerd ras is de registratie geldig zolang het genetisch gemodificeerde organisme waaruit dat ras bestaat, krachtens het koninklijk besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten sluiten tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of producten die er bevatten of verordening (EG) nr. 1829/2003, is toegelaten tot de teelt.

Art. 11.§ 1. De registratie van een ras kan telkens met een periode van ten hoogste dertig jaar worden verlengd, op voorwaarde dat het materiaal van dat ras nog beschikbaar is.

In geval van een genetisch gemodificeerd ras is verlenging bovendien afhankelijk van de voorwaarde dat het respectieve genetisch gemodificeerde organisme krachtens het koninklijk besluit van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005022132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten sluiten tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of producten die er bevatten of verordening (EG) nr. 1829/2003, nog altijd is toegelaten tot de teelt. De verlenging wordt beperkt tot de geldigheidsduur van de vergunning voor het desbetreffende genetisch gemodificeerde organisme. § 2. Om de registratie te verlengen, dient de aanvrager een schriftelijke aanvraag in bij de bevoegde entiteit zes maanden voor het verstrijken van de registratie. Bij de aanvraag worden bewijsstukken gevoegd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 is voldaan.

De bevoegde entiteit kan de registratie van een ras waarvoor geen schriftelijke aanvraag is ingediend, ook verlengen als ze van oordeel is dat verlenging bijdraagt aan het behoud van de genetische diversiteit en een duurzame productie, of dat verlenging een ander algemeen belang dient.

Art. 12.De bevoegde entiteit schrapt een ras uit het rassenregister als : 1° niet langer aan de voorwaarden voor de registratie, vermeld in artikel 7, wordt voldaan;2° bij de aanvraag tot registratie of tijdens het onderzoek onjuiste of misleidende inlichtingen zijn verstrekt over de feiten op basis waarvan het ras is geregistreerd.

Art. 13.De bevoegde entiteit brengt de verantwoordelijke officiële instanties van de andere lidstaten en gewesten en de Europese Commissie op de hoogte van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot het rassenregister van de lidstaat in kwestie.

De bevoegde entiteit stelt de Europese Commissie zo spoedig mogelijk in kennis van de registratie van een ras in haar rassenregister en van elke andere wijziging van haar rassenregister.

De bevoegde entiteit stelt op verzoek van een andere lidstaat, een ander gewest of de Europese Commissie de volgende informatie ter beschikking : 1° de officiële of officieel erkende beschrijving van de rassen in haar rassenregister;2° de resultaten van de onderzoeken van aanvragen tot registratie van rassen die ze conform artikel 9 heeft uitgevoerd;3° alle andere beschikbare informatie over rassen die in haar rassenregister zijn opgenomen, of daaruit zijn geschrapt;4° de lijst van rassen waarvoor een registratieaanvraag in behandeling is.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 25 juli 2016.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^