Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 februari 2008
gepubliceerd op 06 mei 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201392
pub.
06/05/2008
prom.
25/02/2008
ELI
eli/besluit/2008/02/25/2008201392/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09, programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 7 juli 2005 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Landelijke Doelstelling 2, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.1 : Strategische herstructurering en herwaardering van de polarisatiezonen;

Titel : Verlichting van een parking in het centrum van Alleur;

Operator : Gemeentebestuur van Ans;

Basisallocatie : 63.09.01;

Vastleggingskredieten : 46.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E 2UP 1 50100 0076 E, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 46 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 14 en van programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 1 februari 2008.

Ph. COURARD

^