Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 29/02/2008 numac 2008003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of een technisch comité type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid textielverzorging type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008011106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Verzekeringstussenpersonen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 13/08/2012 numac 2012021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 03/03/2016 numac 2016000111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 04/03/2016 numac 2016000110 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008201392 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, opgemaakt in New York op 31 oktober 2003 type decreet prom. 25/02/2008 pub. 26/03/2008 numac 2008033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de bijakte van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2008 pub. 18/03/2008 numac 2008029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het pedagogisch begeleidingscomité bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten

erratum

type erratum prom. 25/02/2008 pub. 18/04/2008 numac 2008021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum type erratum prom. 25/02/2008 pub. 13/07/2012 numac 2012021096 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum
^