Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 1999
gepubliceerd op 28 september 1999

Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999022922
pub.
28/09/1999
prom.
24/09/1999
ELI
eli/besluit/1999/09/24/1999022922/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 6bis;

Gelet op de Beschikking 1999/640/EG van de Commissie van 23 september 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprong, afkomstig van varkens en van pluimvee;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld aangepaste maatregelen moeten worden genomen om de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong te normaliseren zonder afbreuk te doen aan de garanties over de afwezigheid van risico's op dioxinebezoedeling, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° producten : de onderstaande voor menselijke consumptie bestemde waren verkregen van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen en varkens, die in België zijn gehouden vanaf 15 januari 1999 : - vers vlees; - separatorvlees; - gehakt vlees; - vleesbereidingen; - vleesproducten; - bijproducten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van magen, blazen, en darmen die zijn gereinigd, gezouten of gedroogd en/of verhit; - voedingsmiddelen die bijproducten van dierlijke oorsprong bevatten met meer dan 2 % dierlijk vet; - eieren; - eiproducten, met uitzondering van eiwit; - waren die voor meer dan 2 % uit eieren bestaan of voor meer dan 2 % uit eiproducten met meer dan 10 % eivet; - gesmolten vet; - verwerkte eiwitten; 2° het ministerieel besluit betreffende tijdelijke bijkomende certificering : het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 juli 1999, 6 augustus 1999 en 24 september 1999.

Art. 2.De uitvoer van producten naar Lid-staten van de EG of naar derde landen is verboden, tenzij onder dekking van een certificaat waarvan het model is vastgesteld in de bijlage I van het ministerieel besluit betreffende tijdelijke bijkomende certificering en waarbij dit certificaat vermeldt dat uit een analyseresultaat blijkt dat de producten niet met dioxines zijn verontreinigd of dat het in bijlage A bij de Beschikking 1999/640/EG vastgestelde PCB-gehalte niet wordt overschreden.

Art. 3.§ 1. Het analyseresultaat bedoeld in artikel 2 kan zijn bekomen door onderzoek op monsters genomen van de betreffende partij producten, of van de grondstoffen die bedoeld zijn in artikel 1, 1°, of van de dieren waarvan de producten zijn verkregen.

De monsterneming en onderzoeken bedoeld in de vorige alinea moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de terzake geldende reglementering die, naargelang van het geval, hetzij op dieren, hetzij op producten van toepassing is. § 2. Indien de certificering wordt gevraagd voor producten waarvoor de onderzoeken in een vorig stadium van de productieketting zijn uitgevoerd, dient daarvan het bewijs te zijn geleverd door de overlegging van een certificaat als bedoeld in artikel 2, of - voor de dieren die ter slachting worden aangeboden - dient op een andere reglementaire wijze het bewijs geleverd.

Evenwel dient geen analyseresultaat of certificaat als bedoeld in het vorig lid te worden overgelegd voor producten die zijn verkregen van dieren die in België na 15 januari 1999 zijn gehouden, voor zover de slachting of de leg hebben plaatsgevonden vanaf 20 september 1999

Art. 4.Het in artikel 2 bedoelde certificaat is niet vereist indien bewezen is dat de producten of de grondstoffen uitsluitend zijn verkregen voor 15 januari 1999 of van dieren die niet gehouden zijn in België na 15 januari 1999. In dit geval kan een in die zin gewijzigd certificaat of een specifiek attest bevestigen dat deze producten niet in het toepassingsgebied vallen van de Beschikking 1999/640/EG.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 6 augustus 1999 betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte, varkens of runderen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 september 1999 wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 24 september 1999.

Mevr. M. AELVOET

^