Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2008
gepubliceerd op 20 november 2008

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021104
pub.
20/11/2008
prom.
24/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 1, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 2008 tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2005 houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid op 9 september 2008;

Overwegende dat de functie van voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen een te hoge werklast met zich meebrengt om te worden gedragen door één enkel persoon;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is meerdere personen aan te wijzen voor de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen teneinde de kwaliteit van de beslissingen genomen door de jury's te verzekeren;

Overwegende dat deze personen de functie van voorzitter en plaatsvervangende voorzitter zullen vervullen voor alle federale wetenschappelijke instellingen die tot hetzelfde domein van activiteiten behoren, Besluit :

Artikel 1.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol, 2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Robert Van de Walle, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.

Art. 2.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën alsook de Koninklijke Bibliotheek van België, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Luc Molitor, Adviseur-generaal van de Franse taalrol, 2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Dominique Fonteyn, Algemeen Directeur van de Nederlandse taalrol.

Art. 3.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en het Belgische Instituut voor Ruimte-aëronomie, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Dominique Fonteyn, Algemeen Directeur van de Nederlandse taalrol.2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Luc Molitor, Adviseur-generaal van de Franse taalrol.

Art. 4.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, aangeduid als : 1° voorzitter : de heer Robert Van de Walle, Adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.2° plaatsvervangende voorzitter : de heer Marc Beumier, Adviseur-generaal van de Franse taalrol.

Art. 5.Teneinde de eenvormigheid van de beslissingen genomen door de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen te waarborgen, plegen de voorzitters van elke jury overleg en leggen zij de nodige gedragsregels vast.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 1 september 2005 houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 november 2008.

Art. 8.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 oktober 2008.

Mevr. S. LARUELLE

^