Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 september 2008
gepubliceerd op 12 november 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203938
pub.
12/11/2008
prom.
23/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/23/2008203938/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998, 5 februari 1999 en 1 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, inzonderheid op artikel 1, § 2, en de bijlagen II en III;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 9 april 2008 en goedgekeurd op 7 mei 2008;

Gelet op advies nr. 44.899/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit wordt genomen overeenkomstig Richtlijn 2007/72/EG van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EGG van de Raad.

Art. 2.In artikel 1, § 1, punt A, van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen wordt de lijn "Galega orientalis Lam. - Voedergalega" ingevoegd tussen de lijn "b) Leguminosae - b) Vlinderbloemigen en de lijn" "Hedysarium coronarium L. - Esparcette".

Art. 3.In bijlage II, punt I, 2, A, bij voornoemd besluit wordt de tabel vervangen door de tabel in bijlage I bij dit besluit.

In bijlage II, punt II, 2, A, bij voornoemd besluit wordt de tabel vervangen door de tabel in bijlage II bij dit besluit.

Art. 4.In bijlage III bij voornoemd besluit wordt de tabel vervangen door de tabel in bijlage III bij dit besluit.

Namen, 23 september 2008.

B. LUTGEN

BIJLAGE I TABEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen.

Namen, 23 september 2008.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

BIJLAGE II TABEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen.

Namen, 23 september 2008.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

BIJLAGE III GEWICHT VAN EEN PARTIJ ZAAIZAAD EN VAN EEN MONSTER Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 september 2008 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen.

Namen, 23 september 2008.

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leemilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^