Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 27 november 2001

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009

bron
ministerie van financien
numac
2001003541
pub.
27/11/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2001003541/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 1, 4, 6 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2001 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », inzonderheid het artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

De Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar en de Staatsbon op 8 jaar zijn uitgegeven in euro.

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - rent 3,65 pct's jaars vanaf 4 december 2001 tot 3 december 2006. Deze rente blijft behouden ingeval de optie tot verlenging wordt uitgeoefend, hetzij voor de periode van 4 december 2006 tot 3 december 2008.

Art. 3.De Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009 - rent 4,15 pct's jaars vanaf 4 december 2001 tot 3 december 2009.

Art. 4.De openbare inschrijving op deze twee Staatsbons zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 23 november 2001; zij wordt afgesloten op 3 december 2001. De datum van betaling is vastgesteld op 4 december 2001.De betaling is volledig in speciën.

Art. 5.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - is vastgesteld op 99 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009 is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2001.

Brussel, 23 november 2001.

D. REYNDERS

^