Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 mei 2016
gepubliceerd op 18 juli 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024112
pub.
18/07/2016
prom.
23/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/23/2016024112/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor Geneesheren-specialisten en Huisartsen, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 juli 2015;

Gelet op het advies nr. 58.863/2/VR van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het huidige besluit heeft als doel de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties, laatst gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013, om te zetten.

Art. 2.In het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 3/1.Op voorwaarde dat de kandidaat-specialist reeds erkend werd voor een titel van specialisatie van niveau 2 of niveau 3, kan de kandidaat-specialist één of meerdere gedeeltelijke vrijstellingen krijgen voor de theoretische en/of praktische opleiding van zijn lopende specialisatie indien dat opleidingsonderdeel al is doorlopen in het kader van een andere specialistenopleiding. De toekenning van een of meerdere gedeeltelijke vrijstellingen gebeurt op basis van een analyse geval per geval.

De totaliteit van de aldus verleende gedeeltelijke vrijstelling(en) ligt niet hoger dan de helft van de minimumduur van de desbetreffende medische specialistenopleidingen.

Deze beschikking is niet van toepassing op de kandidaat-artsen in opleiding voor de bijzondere beroepstitel van huisarts.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2016.

Mevr. M. DE BLOCK

^