Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 mei 2006
gepubliceerd op 15 juni 2006

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022487
pub.
15/06/2006
prom.
23/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MEI 2006. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van het organisme belast met het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van paarden


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid op artikelen 2, 17, gewijzigd bij de wet van 23 december 2005 en 29 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank, inzonderheid artikel 27;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 maart 2006;

Overwegende de offerteaanvraag 50545/4.2.B/05, bekend gemaakt in het Publicatieblad op 5 augustus 2005 met referentie 2005/S 150-150033;

Overwegende dat de Belgische Confederatie van het Paard, na evaluatie van de criteria opgenomen in het bijzonder lastenboek 50545, de hoogste quotering bekwam, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 27 van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank wordt het beheer van de centrale gegevensbank voor de identificatie van de paarden toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het paard VZW. Tijdens de uitvoering van haar taken is de Belgische Confederatie van het paard ertoe gehouden zich te voegen naar de bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2006.

R. DEMOTTE

^