Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2009
gepubliceerd op 27 juli 2009

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203316
pub.
27/07/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009203316/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009


De Minister-President, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.02 en 30.02 van programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 november 2001 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Doelstelling 2 Maas-Vesder en van Leader +, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Doelstelling 2 Maas-Vesder en « Phasing Out » van Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Titel : Bevordering van Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Operator : "MC Concept";

Basisallocatie : 12.02.04;

Ordonnanceringskredieten : 9.454,68 EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 6AT01 0123 A;

Titel : Bevordering van Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Operator : "MC Concept";

Basisallocatie : 12.02.04;

Ordonnanceringskredieten : 2.941,32 EUR;

Codificatie van het project : E 2UP 1 6AT01 0121 A;

Leader +;

Titel : Inrichting van een Interface-cel;

Operator : "Fondation rurale de Wallonie";

Basisallocatie : 30.02.04;

Ordonnanceringskredieten : 32.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E LEA 2 42000 A001 A, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 45 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 04 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 04 van organisatieafdeling 10 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na eerste aanpassing G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 10 12.02.04

0

0

-

+ 13

0

13

OA 10 30.02.04

0

5

-

+ 32

0

37

OA 32 01.01.01

238.908

15.560

-

- 45

238.908

15.515


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 23 april 2009.

R. DEMOTTE

^