Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 oktober 2010
gepubliceerd op 24 november 2010

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205904
pub.
24/11/2010
prom.
22/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/22/2010205904/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.35, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 april 2010, 3 juni 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Interreg IV A en B, namelijk de volgende dossiers (titels en codificatie van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : "Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée";

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : CECN 2;

Operator : Technocité VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 40.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0014 D;

Titel : FIIER-T;

Operator : "Technofutur";

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 268.706,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0030 D;

Titel : DURADOM;

Operator : "Technofutur";

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 72.441,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0099 D;

Interreg IV A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Maatregel 1.4 : Versterking van de euregionale arbeidsmarkt;

Titel : ASTE;

Operator : Campus Auto;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 335.500,00 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 104000 1009 D;

Interreg IV B Noord-West Europa;

Titel : ENEVATE;

Operator : "Campus automobile de Francorchamps" VZW;

Basisallocatie : 33.35.21;

Vastleggingskredieten : 217.250,00 EUR;

Codificatie van het project : E IP 1 100000 106D D;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.32, programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 april 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de Programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid - FSE, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid - ESF;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.6 : Oprichting van een netwerk van de actoren van de technologische innovatie;

Titel : Samenwerking CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Vastleggingskredieten : 180.000,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132000;

Convergentie - ESF;

Hoofdlijn 2 : Ontwikkeling van menselijk kapitaal, kennis, knowhow en onderzoek;

Maatregel 2.6 : Oprichting van een netwerk van de actoren van de technologische innovatie;

Titel : Samenwerking CdC en CdR;

Operator : "FOREm" Basisallocatie : 61.32.21;

Vastleggingskredieten : 180.000,00 EUR;

Codificatie van het project : X0132100, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.294 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 21 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 33.35.21

336

654

+ 934

-

1.270

654

OA 18 61.32.21

84

158

+ 360

-

444

158

OA 32 01.01.01

24.033

36.676

- 1.294

-

22.739

36.676


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 22 oktober 2010.

R. DEMOTTE A. ANTOINE

^