Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2019
gepubliceerd op 07 juni 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2019041151
pub.
07/06/2019
prom.
22/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/22/2019041151/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2019;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 1 april 2019;

Gelet op het sneladvies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 april 2019;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er zekerheid is over de afwezigheid van Afrikaanse varkenspest bij gedomesticeerde varkens in België is het dringend noodzakelijk de noodmaatregelen aan te passen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 26 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018014056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest sluiten houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest wordt aangevuld met de bepaling onder 3., luidende: "3. Van het koninklijk besluit van 10 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren sluiten betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren."

Art. 2.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "In uitzondering op lid 1 is het verzamelen van slachtvarkens op een erkend verzamelcentrum klasse 2 toegelaten."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2019.

D. DUCARME .

^