Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 1993
gepubliceerd op 24 maart 1998

Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën

bron
waals ministerie voor uitrusting en vervoer
numac
1998027167
pub.
24/03/1998
prom.
22/12/1993
ELI
eli/besluit/1993/12/22/1998027167/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1993. Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën


De Minister van Openbare Werken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989 en 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, inzonderheid op artikel 1;

Overwegende dat het Gewest zich met specifieke middelen moet uitrusten om de weggebruikers meer veiligheid te bieden, met name door de verwezenlijking van homogene dienstenniveaus en inrichtingen opdat ze hun gedrag kunnen aanpassen aan de mogelijke aanwezigheid van andere weggebruikers;

Overwegende dat dat doel bereikt kan worden door de indeling van de openbare wegen in functionele categorieën, Besluit :

Artikel 1.De openbare wegen van het Gewest, die beheerd worden door het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, worden in twee functionele categorieën ingedeeld : het net van grote capaciteit en het interstedelijke net.

Art. 2.1. Het net van grote capaciteit (RGG) omvat de in de bijlage bij dit besluit vermelde openbare wegen en is onderverdeeld als volgt : - RGG I : autosnelwegen - RGG II : autowegen - RGG III : andere snelwegen. 2. De andere openbare wegen worden geacht tot het interstedelijke net (RESI) te behoren. Brussel, 22 december 1993.

J.-P. GRAFE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 22 december 1993 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^