Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 27 oktober 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029599
pub.
27/10/2014
prom.
21/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen sluiten houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen sluiten tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen sluiten houdende samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen, gewijzigd bij het besluit van 11 december 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Overwegende dat de leden, overeenkomstig het decreet van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen sluiten, voor hernieuwbare mandaten van vijf jaar worden aangesteld;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen sluiten houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen dienen te worden;

Op de voordracht van de organen erkend door artikel 4, §§ 2 en 3 van het decreet van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen sluiten, tot oprichting van de Hoge adviesraad voor filisofische cursussen;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen sluiten houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : B. Als vertegenwoordiger van de vakorganisaties B.2° - de woorden "Dhr. Guy LARONDELLE" worden vervangen door de woorden "Mevr. Corinne CORDY.".

E. Als vertegenwoordiger van het vrij gesubsidieerd onderwijs E.2° - de woorden "Mevr. Françoise GUILLAUME" worden vervangen door de woorden "de heer Cédric PINCHART".

I. Als vertegenwoordiger van de ouderverenigingen I.2° - de woorden "Mevr. Marie-Christine LINARD" worden vervangen door de woorden "Mevr. Véronique DE THIER".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2014.

Mevr. M.-M. SCHYNS

^