Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 maart 2002
gepubliceerd op 29 mei 2002

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027481
pub.
29/05/2002
prom.
21/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/21/2002027481/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2002. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 maart 2002;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 40.01, programma 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 19 april 2001 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Phasing out van Doelstelling 1, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project);

Maatregel 4.4. "Milieubeheer" Milieubeheer met het oog op de groei en stabiliteit van werkgelegenheid;

E P1B 1 40402 0001 5;

Basisallocatie : 40.01.03;

Ordonnanceringskredieten : 216 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 216 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 03 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 13 en van programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR ) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 maart 2002.

M. DAERDEN M. FORET

^