Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 januari 2014
gepubliceerd op 30 januari 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013002077
pub.
30/01/2014
prom.
21/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister belast met Ambtenarenzaken, De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, de artikelen 25, 26 en 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door het college van de leidende ambtenaren van de openbare instellingen van de sociale zekerheid, alsook door de representatieve vakorganisaties, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen bij de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : a) In de hoedanigheid van voorzitter : Mevr.Jacqueline De Baets, administrateur-generaal van het Fonds voor Arbeidsongevallen; b) In de hoedanigheid van vice-voorzitter : Mevr.Christine Miclotte, administrateur-generaal van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; c) In de hoedanigheid van effectieve leden : Mevrn.Claudette De Koninck, adjunct administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en Anne Kirsch, adjunct administrateur-generaal van de Rijkdsdienst voor Sociale Zekerheid, en de heren François Florizoone, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, en Benoît Collin, adjunct administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; d) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : Mevrn.Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, en Anne Ottevaere, adjunct administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, en de heren Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, en Luc Vanneste, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Art. 2.Worden erkend om te zetelen in de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie : a) In de hoedanigheid van effectieve leden : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : De heren Jan Van Coppenolle en Marceau Verhaeghe; - voor het ACV - Openbare Diensten : de heren Yves De Putter en Christian Kips; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : De heren Claude De Waegeneire en Marc Demaret; b) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Margaret Suys en de heer Dirk De Ganck; - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevrn. Martine Maertens en Isabelle Duroy; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : De heren Rob Hillary en Laurent Tenteniez.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 januari 2014.

De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^