Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 januari 2014
gepubliceerd op 30 januari 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2013002076
pub.
30/01/2014
prom.
21/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister belast met Ambtenarenzaken, De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, de artikelen 25, 26 en 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door de in college vergaderde voorzitters van het directiecomité van de federale overheidsdiensten en voorzitters van de programmatorische federale overheidsdiensten, alsook door de representatieve vakorganisaties, Besluiten :

Artikel 1.Worden aangewezen bij de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie : a) In de hoedanigheid van voorzitter : de heer Jacky Leroy, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;b) In de hoedanigheid van vice-voorzitter : de heer Hans D'Hondt, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;c) In de hoedanigheid van effectieve leden : Mvrn.Monique Peeters, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Financiën en Laura Szabo, directeur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, en de heren Daniel Flore, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie en Ben Smeets, directeur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie; d) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : Mevrn.Carine Van de Woestijne, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Financiën en Pascale Cadiat, directeur bij de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg, en de heren Philippe Mortier, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Paul Rietjens, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 2.Worden erkend om te zetelen in de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie : a) In de hoedanigheid van effectieve leden : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Anne Vanhemelrijck en de heer Walter Vanwanghe; - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevr. Geneviève Louyest en de heer Luk Somers; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : Mevr. Marie-Rose Schiemsky en de heer Michel Schleypen; b) In de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Cathy Van Der Auwera en de heer Gustave Nys; - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevr. Anne Bauwens en de heer Rob Renier; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : Mevr. Mireille Alvarez-Gonzales en de heer Jan Kerkhofs.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 januari 2014.

De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^