Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 september 2012
gepubliceerd op 25 september 2012

Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011351
pub.
25/09/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/20/2012011351/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, artikel 2, § 1, genummerd bij de wet van 11 februari 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt;

Gelet op advies nr. 51.683 van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De aanvragen tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, worden schriftelijk ingediend bij de dienst Krediet en Schuldenlast van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 2.Bij haar aanvraag tot erkenning : 1° toont de betrokken onderneming aan dat zij : a) onder de vorm van een handelsvennootschap, bedoeld bij artikel 2, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, is opgericht; b) beschikt over een volstort kapitaal, bedoeld in rubriek 10 van de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de schema's bepaald in boek II, titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, van minstens, hetzij 750.000 euro voor roerende financieringshuur, hetzij 750.000 euro voor onroerende financieringshuur, hetzij 1.500.000 euro voor beide verrichtingen.

Indien de betrokken onderneming nog andere verrichtingen uitoefent dan financieringshuur waarvoor een minimum aan kapitaal vereist is, zal het hoogste bedrag vereist aan kapitaal van toepassing zijn; c) ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of in een vergelijkbaar register dat toelaat de onderneming te identificeren wanneer zij in het buitenland is gevestigd;d) voldoet aan de erkenningsvoorwaarden gesteld in artikel 78 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;2° verbindt zij er zich toe om : a) het in 1°, b) bedoeld minimum kapitaal blijvend te handhaven;b) een afzonderlijke boekhouding betreffende de financieringshuurverrichtingen te voeren, indien zij andere verrichtingen dan financieringshuur uitoefent.Hieronder wordt verstaan dat de betrokken rechtspersoon op basis van de gesloten financieringshuurovereenkomsten en overeenkomstig de rubrieken van de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de schema's bepaald in boek II, titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de financieringshuurverrichtingen de vorderingen op meer dan één jaar (onder rubriek 29) en vorderingen op ten hoogste één jaar (onder rubriek 40/41) kan weergeven; c) dat de post 'Vorderingen op meer dan 1 jaar' (onder rubriek 29) overeenkomstig de rubrieken van de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de schema's bepaald in boek II, titel I, hoofdstuk III, afdelingen II en III, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, voor minstens 80 % wordt gefinancierd door de som van het eigen vermogen (rubriek 10/15) en de schulden op meer dan 1 jaar (rubriek 170/4); d) aan de ambtenaren van de dienst Krediet en Schuldenlast bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie elk document te bezorgen dat toelaat het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden bedoeld in 1°, d) wordt voldaan; e) jaarlijks aan de dienst Krediet en Schuldenlast bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een goedgekeurde jaarrekening toe te zenden waardoor kan vastgesteld worden dat zij aan de vereisten bedoeld in a) tot c) beantwoordt. Indien uit die jaarrekening blijkt dat niet aan alle vereisten wordt voldaan, zal de onderneming op verzoek van de ambtenaren van de bovenvermelde dienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de nodige verklaringen geven.

Op verzoek van de bevoegde dienst, zal desgevallend een remediëringsplan worden overgemaakt; f) aan de ambtenaren van de dienst Krediet en Schuldenlast bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt en van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie inzage te verlenen van de gesloten financieringshuurovereenkomsten en van alle boekhoudkundige bescheiden in verband met deze overeenkomsten, waarvan de inzage noodzakelijk is voor het vervullen van hun opdracht.

Art. 3.Het ministerieel besluit dat de erkenning verleent wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stelt, door bemiddeling van een van de ambtenaren bedoeld in artikel 2, 2°, e), per 31 december van elk jaar de lijst vast van de op deze datum erkende ondernemingen die financieringshuur aanbieden en maakt deze in de volgende maand in het Belgisch Staatsblad bekend.

Art. 4.De erkenning van de ondernemingen die niet meer aan de door dit besluit gestelde voorwaarden voldoen en die geen afdoende remediëringsplan hebben ingediend, wordt bij ministerieel besluit ingetrokken. Het intrekkingsbesluit wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad schriftelijk medegedeeld aan de betrokken onderneming.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, wordt opgeheven.

De personen die reeds met toepassing van artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 zijn erkend, beschikken over een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, om zich naar de nieuwe erkenningsvoorwaarden te schikken.

Zij dienen hiertoe opnieuw een aanvraag tot erkenning in te dienen die beantwoordt aan de nieuwe voorwaarden. Bij gebreke hiervan, vervalt de erkenning van rechtswege.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 september 2012.

J. VANDE LANOTTE

^