Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040817
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot en met 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE »;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is omdat het de documenten bevat waarnaar wordt verwezen in artikel 2, § 2, van het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Overwegende dat de vereniging zonder winstoogmerk « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE » tot doel heeft "de praktijk van de circuskunsten in de Federatie Wallonië-Brussel te bevorderen en te ontwikkelen via een netwerk van circusscholen met artistieke, culturele, educatieve en sociale doelstellingen;

Overwegende dat de voorwaarden voor erkenning zoals bepaald bij artikel 92, § 1, van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten zijn vervuld;

Overwegende dat het dus aangewezen is de vzw « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE » te erkennen als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, Besluit :

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk « FEDECIRQUE.BE, en abrégé : FEDECIRQUE », geregistreerd onder ondernemingsnummer 844.119.932, is erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de overlegraad voor de territoriale culturele actie voor zover de opdrachten van deze laatste rechtstreeks en hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren. § 2. De in artikel 1 bedoelde operator zetelt in de overlegraad voor de levende kunsten, voor zover de opdrachten van deze laatste onrechtstreeks en subsidiair onder de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator vallen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^