Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2020
gepubliceerd op 08 april 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » als beroepsfederatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020040803
pub.
08/04/2020
prom.
20/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » als beroepsfederatie


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 92 tot 95;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur, de artikelen 2 en 3 ;

Overwegende de aanvraag tot erkenning als beroepsfederatie, ingediend door de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » ;

Overwegende dat het dossier ontvankelijk is omdat het de stukken bevat waarnaar verwezen wordt in artikel 2 § 2 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten ;

Overwegende dat de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » inzonderheid tot doel heeft : - de belangen van de lid-verenigingen te verdedigen ; - hen te verdedigen en te vertegenwoordigen bij de overheid, de instanties voor sociaal overleg, de media en elk ander publiek ;

Overwegende dat de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 92 § 1 van het bovenvermelde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten vervuld zijn ;

Overwegende dat het dus aangewezen is de vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence » te erkennen als beroepsfederatie in de zin van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, Besluit :

Artikel 1.De vzw « FEDERATION PLURALISTE DES CENTRES D'EXPRESSION ET DE CREATIVITE, afgekort : FPCEC/Incidence », geregistreerd onder het ondernemingsnummer 443.257.435, wordt erkend als beroepsfederatie voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.§ 1. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt binnen de Overlegraad voor de culturele en territoriale actie voor zover de opdrachten van deze laatste rechtstreeks en hoofdzakelijk onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren. § 2. De operator bedoeld in artikel 1 zetelt binnen de Overlegraad voor Levende kunsten, de Overlegraad voor de Film en de Overlegraad voor Muziek voor zover de opdrachten van deze laatste onrechtstreeks en subsidiair onder de bevoegdheid van de vertegenwoordigingsactiviteit van de operator ressorteren.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2020.

Brussel, 20 februari 2020.

B. LINARD

^