Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2000
gepubliceerd op 13 februari 2001

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027070
pub.
13/02/2001
prom.
20/12/2000
ELI
eli/besluit/2000/12/20/2001027070/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000


De Minister-President, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het decreet van 8 november 2000 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 02;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2000;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 om de vastleggingskredieten op basisallocatie 12.15 van programma 03 van organisatieafdeling 10 aan te passen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden gesplitste kredieten ten belope van 5,0 miljoen BEF overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 11 naar programma 03 van organisatieafdeling10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 wordt gewijzigd als volgt : (in miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 december 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^