Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 juni 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202456
pub.
11/07/2008
prom.
19/06/2008
ELI
eli/besluit/2008/06/19/2008202456/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 38, § 5, zoals ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling, inzonderheid op artikel 15, § 1, derde lid, zoals gewijzigd bij het besluit van 20 december 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010;

Gelet op het voorstel CD- 8b12-CWaPE-184 van de CWaPE (Waalse Energiecommissie) van 15 februari 2008;

Gelet op het voorstel (ERRATA) CD- 8b12-CWaPE-184bis van de CWaPE van 6 juni 2008;

Overwegende dat de materiële fouten vervat in het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010 rechtgezet moeten worden, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010 wordt door de bij dit besluit gevoegde tabel vervangen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 maart 2008.

Namen, 19 juni 2008 A. ANTOINE

Bijlage - Berekening van de verminderingsfactor "k" (in %) voor de periode 2008-2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 juni 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2008 tot bepaling van de verminderingsfactor "k" voor de periode 2008-2010.

Namen, 19 juni 2008.

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^