Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 februari 2000
gepubliceerd op 29 april 2000

Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016088
pub.
29/04/2000
prom.
19/02/2000
ELI
eli/besluit/2000/02/19/2000016088/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, gewijzigd door de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, gewijzigd door de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, van 29 december 1990 en van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1995 betreffende het in de handel brengen van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, van siergewassen, van groentegewassen en van teeltmateriaal van deze gewassen met uitzondering van groentezaad, inzonderheid op artikel 4, § 2, artikel 6, § 2, artikel 6, § 4 en artikel 9, § 6 van dit koninklijk besluit;

Gelet op Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen;

Gelet op Richtlijn 93/63/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, alsmede van siergewassen;

Gelet op Richtlijn 93/78/EEG van de Commissie van 21 september 1993 tot vaststelling van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van Richtlijn 91/682/EEG van de Raad bij te houden lijsten van siergewassen en teeltmateriaal daarvan;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende, enerzijds dat het noodzakelijk is de reglementering aan te vullen en overzichtelijker te maken, anderzijds de betrokken operatoren ervan in te lichten vóór het begin van het nieuw teeltseizoen, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en schema's met de voorwaarden waaraan materiaal van siergewassen moet voldoen Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : a) het koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 15 mei 1995 betreffende het in de handel brengen van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, van siergewassen, van groentegewassen en van teeltmateriaal van deze gewassen met uitzondering van groentezaad;b) het Ministerie : het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Bestuur van de kwaliteit van de grondstoffen en van de plantaardige sektor (DG4), Bestuur aangewezen als verantwoordelijke officiële instantie;c) de Minister : de Minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;d) de Dienst : één van de diensten ressorterend onder de Inspectie-generaal Planten en Plantaardige Producten (IG42) van voormeld Bestuur DG4;e) referentielaboratoria : de laboratoria die afhangen van de Wetenschappelijke Instellingen bij het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling (DG6) van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, vermeld in bijlage III van dit besluit;f) erkend laboratorium : elk op basis van hoofdstuk III van huidig besluit erkend laboratorium;g) schadelijke organismen : zijn organismen vermeld in bijlage I van huidig besluit;h) EG-kwaliteit : de categorie van teeltmateriaal en plantgoed van groentengewassen, met uitzondering van zaad, die voldoet aan de minimumeisen opgesteld op basis van de in dit besluit behandelde schema's en voorschriften;

Art. 2.§ 1. In dit hoofdstuk worden de in artikel 4, § 2 van het koninklijk besluit bedoelde schema's vastgesteld, met inbegrip van de in artikel 11, § 3 van dat besluit bedoelde voorschriften inzake etikettering en/of plombering en verpakking. Deze schema's zijn in bijlage I van huidig besluit voorgesteld. § 2. De schema's hebben betrekking op teeltmateriaal, onderstammen inbegrepen, al dan niet in het stadium van staand gewas en op daarvan afgeleide siergewassen van alle in bijlage II van het koninklijk besluit vermelde geslachten en soorten alsmede op de in artikel 4, § 2, 2° van ditzelfde koninklijk besluit bedoelde onderstammen van andere geslachten en soorten ongeacht het toegepaste vermeerderingssysteem, hierna "het materiaal van EG-kwaliteit" of het materiaal » genoemd.

Art. 3.Het materiaal moet in voorkomend geval voldoen aan de relevante fytosanitaire eisen vastgesteld bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Art. 4.§ 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van huidig besluit moet het materiaal vrij zijn van, althans met het blote oog waarneembare, schadelijke organismen en ziekten die de kwaliteit van het materiaal aantasten, en van tekenen of symptomen van die schadelijke organismen of ziekten die de gebruikswaarde van het teeltmateriaal of de siergewassen schaden, en vooral van deze die in bijlage I van huidig besluit voor de betrokken soorten of geslachten worden vermeld. § 2. Alle materiaal met, in het stadium van staand gewas, zichtbare tekenen of symptomen van de in § 1 van huidig artikel bedoelde schadelijke organismen of ziekten moet, zodra deze tekenen of symptomen optreden, op adequate wijze worden behandeld of, zo nodig, worden verwijderd. § 3. Voor materiaal van citrusgewassen moet bovendien aan de volgende bepalingen worden voldaan : 1° het materiaal moet afkomstig zijn van uitgangsmateriaal dat bij controle vrij is bevonden van symptomen van de voor dat materiaal in de bijlage I van huidig besluit vermelde virussen, virusachtige organismen of ziekten;2° het moet sedert het begin van de laatste vegetatiecyclus bij controle nagenoeg vrij bevonden zijn van dergelijke virussen, virusachtige organismen of ziekten;3° indien het entmateriaal betreft moet het materiaal geënt zijn op onderstammen die niet gevoelig zijn voor viroïden. § 4. Voor bloembollen moet bovendien aan de volgende bepalingen worden voldaan : het teeltmateriaal moet rechtstreeks afkomstig zijn van materiaal dat in het stadium van staand gewas gecontroleerd is en nagenoeg vrij bevonden is van de in § 1 van huidig artikel bedoelde schadelijke organismen en ziekten, dan wel tekenen of symptomen daarvan, en meer bepaald vrij van die welke in bijlage I van huidig besluit zijn vermeld.

Art. 5.§ 1. Het materiaal moet de gepaste identiteit hebben en voldoende zuiver zijn wat geslacht of soort of, in voorkomend geval, plantengroep betreft en, wanneer het met verwijzing naar het ras overeenkomstig artikel 9, § 1, 1° van het koninklijk besluit in de handel wordt gebracht of daartoe bestemd is, ook de gepaste identiteit hebben en voldoende zuiver zijn wat het ras betreft. § 2. Voor algemeen bekende rassen, als bedoeld in artikel 9, § 2, 1° van het koninklijk besluit dient de leverancier de officiële benaming van het ras te gebruiken. § 3. Voor rassen waarover reeds een aanvraag voor kwekersrechten of officiële registratie als bedoeld in artikel 9, § 2, 1° van het koninklijk besluit is ingediend moet in afwachting dat de machtiging wordt afgeleverd de referentie van het kweekproduct of de voorgestelde benaming worden gebruikt. § 4. Voor rassen die op de lijsten van leveranciers voorkomen overeenkomstig artikel 9, § 2, 2° van het koninklijk besluit, moet voor de in § 1 van huidig artikel bedoelde vereisten ten aanzien van het ras van de gedetailleerde beschrijving in de lijsten van de leveranciers worden uitgegaan.

Art. 6.§ 1. Het materiaal moet vrij zijn van alle mogelijke gebreken die de kwaliteit van het teeltmateriaal of plantgoed verminderen. § 2. Het materiaal moet de nodige groeikracht hebben en voldoende groot zijn om als siergewas of teeltmateriaal te kunnen worden gebruikt. Wortels, stammen en bladeren moeten bovendien de geëigende afmetingen en verhoudingen hebben. § 3. Zaad moet, naast de in § 1 vermelde voorwaarden, ook voldoende kiemkracht hebben.

Art. 7.§ 1. Het in artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit bedoelde document van de leverancier dat het materiaal dient te vergezellen moet vervaardigd zijn van een daartoe geschikt materiaal dat nog niet eerder is gebruikt en in ten minste één van de officiële talen van de Gemeenschap zijn gedrukt. Het dient de volgende gegevens te bevatten : 1° de vermelding "EG-kwaliteit";2° de aanduiding van de code van België : (BE);3° de vermelding "Ministerie van Landbouw, Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector » of de code van dit Bestuur : (DG 4);4° het inschrijvings- of erkennings-nummer;5° de naam van de leverancier;6° het individueel volgnummer, weeknummer of serienummer;7° de datum waarop het document van de leverancier is afgegeven;8° de botanische benaming;9° eventueel, de benaming van het ras.Voor onderstammen : benaming of aanduiding van het ras; 10° eventueel, de benaming van de plantengroep;11° de hoeveelheid;12° bij de invoer uit een derde land op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit de naam van het land waar het materiaal werd geoogst. § 2. Wanneer het materiaal is vergezeld van een plantenpaspoort overeenkomstig het voornoemd koninklijk besluit van 3 mei 1994 kan het plantenpaspoort als het in § 1 van huidig artikel bedoelde document van de leverancier gelden, mits daarop de vermelding "EG-kwaliteit" en de naam of de code van het Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector zijn aangebracht alsmede de benaming van het ras, de onderstam of de plantengroep. Deze gegevens mogen op het plantenpaspoort zelf vermeld worden maar dienen duidelijk van de overige tekst gescheiden te worden. HOOFDSTUK II. - Toezicht op en controle van leveranciers en hun bedrijven

Art. 8.In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld bedoeld in artikel 6, § 4 van het koninklijk besluit met betrekking tot het toezicht op en de controle van de leveranciers, met uitzondering van die waarvan de werkzaamheden zich beperken tot het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen en van siergewassen, en van hun bedrijven. Deze maatregelen zijn van toepassing wanneer de controles bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit worden uitgevoerd door de leveranciers zelf of door leveranciers die door het Ministerie erkend zijn.

Art. 9.Het Ministerie oefent regelmatig en ten minste eenmaal per jaar op een daartoe geschikt tijdstip, toezicht en controle uit bij de leveranciers en bedrijven om na te gaan of ze voldoen aan de bij het koninklijk besluit vastgestelde eisen en inzonderheid aan de in artikel 5, § 2 van dat besluit bepaalde principes, waarbij met de bijzondere aard van de activiteit, respectievelijk activiteiten van de leveranciers rekening wordt gehouden.

Art. 10.In verband met de identificatie van de critische punten in het productieproces zoals bedoeld in artikel 5, § 2, eerste streepje van het koninklijk besluit en de registratie van gegevens zoals bedoeld in artikel 5, § 2, vierde streepje van ditzelfde koninklijk besluit, oefent het Ministerie toezicht en controle uit op de leverancier om ervoor te zorgen dat deze : 1° de nodige aandacht blijft besteden aan de volgende kritische punten naar gelang van het geval : - de kwaliteit van siergewassen en van teeltmateriaal daarvan die worden gebruikt om het productieproces op gang te brengen, - het uitzaaien, het uitplanten, het stekken en het aanplanten van siergewassen en teeltmateriaal daarvan, - de naleving van de eisen vastgesteld in de artikelen 9, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, - het teeltplan en de teeltmethode, - de algemene gewasverzorging, - de vermeerdering, - de oogst, - de hygiëne, - de behandelingen, - de verpakking, - de opslag, - het vervoer, - het beheer, 2° gegevens registreert om een volledige informatie ter beschikking van het Ministerie te houden over : a) de planten of andere voorwerpen, - die zijn aangekocht om op het bedrijf te worden opgeslagen of geplant - die in productie zijn, of - die aan derden worden verzonden, en b) elke chemische behandeling die op de planten is toegepast, en de desbetreffende documenten gedurende ten minste een jaar bewaart;3° persoonlijk beschikbaar is voor het Ministerie of daartoe een andere persoon aanwijst met voldoende technische ervaring inzake de productie van planten en de daarmee verband houdende fytosanitaire aangelegenheden;4° voor zover nodig en op passende tijdstippen op een voor het Ministerie aanvaardbare wijze de nodige visuele inspecties verricht;5° tot zijn bedrijf toegang verleent aan personen gemachtigd om voor het Ministerie op te treden, in het bijzonder voor controle en/of bemonstering, en inzage geeft in de onder 2° van huidig artikel bedoelde registers en daarmee verband houdende documenten;6° voor het overige met het Ministerie samenwerkt.

Art. 11.In verband met de uitwerking en toepassing van methoden voor toezicht op en controle van de kritische punten als bedoeld in artikel 5, § 2, tweede streepje van het koninklijk besluit, wordt door het Ministerie toezicht en controle op de leverancier uitgeoefend om ervoor te zorgen dat hij, in voorkomend geval, de bovengenoemde methoden blijft toepassen, met als bijzondere aandachtspunten : 1° de beschikbaarheid en het daadwerkelijke gebruik van methoden om elk van de in artikel 10 van huidig besluit genoemde kritische punten te controleren;2° de betrouwbaarheid van die methoden;3° de bruikbaarheid van deze methoden voor de evaluatie van de productie en afzetregelingen, de administratieve aspecten inbegrepen;4° de bekwaamheid van het personeel van de leverancier om de controles uit te voeren.

Art. 12.Wat het nemen van monsters voor analyse in een erkend laboratorium als bedoeld in artikel 5, § 2, derde streepje van het koninklijk besluit betreft, wordt door het Ministerie toezicht en controle op de leverancier uitgeoefend om ervoor te zorgen dat, in voorkomend geval : 1° in de verschillende stadia van het productieproces en met de vereiste frequentie monsters worden genomen overeenkomstig hetgeen aan het Ministerie, op het tijdstip waarop de productiemethoden met het oog op de verlening van de erkenning werden gecontroleerd, is medegedeeld;2° de monsters uit een technisch oogpunt op een juiste manier worden genomen en bij de monsterneming een statistisch betrouwbaar opzet wordt gevolgd waarbij met de te verrichten analyse rekening wordt gehouden;3° de personen die de monsters nemen de daartoe nodige kwalificaties bezitten;4° de monsters worden geanalyseerd door een laboratorium dat daartoe overeenkomstig artikel 14 van dit besluit is erkend. HOOFDSTUK III. - Erkenning en controle van laboratoria

Art. 13.De referentielaboratoria (bijlage III) bepalen, in overeenkomst met de Dienst, de opsporingsmethoden en de methoden van monstername die door de erkende laboratoria moeten gevolgd worden, elk voor wat hun onderzoeksdomein betreft. Zij voeren, op aanvraag van de Dienst, vergelijkende ontledingen uit om zich van de gelijkvormigheid van de uitslagen van de erkende laboratoria te verzekeren. Bij de eerste aanvraag om erkenning en bij de hernieuwing van een erkenning van een laboratorium geeft het referentielaboratorium een advies aan de Dienst wat betreft de naleving van de hierna vermelde voorwaarden.

Art. 14.De Dienst kan laboratoria erkennen om sommige opsporingen van schadelijke organismen uit te voeren of de rasechtheid te controleren.

Om erkend te kunnen worden en te blijven moet een laboratorium bij de Dienst een aanvraag tot erkenning indienen en aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° elke objectiviteit en onpartijdigheid waarborgen, 2° bestuurd worden door een verantwoordelijke die bewijs kan leveren van voldoende praktijkervaring voor het betrokken onderzoeksdomein, 3° over het personeel, de inrichtingen en de uitrusting beschikken die nodig geacht worden voor de uitvoering van de ontledingen en de bepalingen waarvoor de erkenning is aangevraagd, 4° de verbintenis aangaan : a) een officiële analyse methode te volgen of bij gebrek daaraan een methode voorgesteld door het referentielaboratorium, b) elke wijziging van de gegevens die in de erkenning zijn opgenomen, aan de Dienst mede te delen, c) aan de leveranciers de eventuele kosten voor de ontledingen van de monsters aan te rekenen, d) een registerboek bij te houden waarin voor elk monster inzake de opsporing van de schadelijke organismen volgende gegevens worden ingeschreven : - het staalnummer, - de aard en omschrijving van het materiaal - de datum van de ontleding, - de gevolgde methode, - de uitslag van de ontleding, - de validering van voormelde gegevens door de verantwoordelijke.

Art. 15.De erkende laboratoria zijn onderworpen aan het toezicht van de Dienst. Dit omvat onder meer de juistheid na te gaan van de aan de leveranciers verstrekte ontledingsuitslagen en te allen tijde het onder artikel 14 vernoemde register te mogen raadplegen.

Art. 16.De erkenning wordt afgeleverd door de Dienst voor een periode van maximum 2 jaar. De aanvraag voor hernieuwing moet ingediend worden bij de Dienst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de erkenning. De Dienst kan volledig of gedeeltelijk de erkenning herroepen in geval van het niet-respecteren van de in artikel 14 genoemde voorwaarden, zonder dat het erkend laboratorium uit dien hoofde enige vergoeding ten laste van de Staat kan eisen.

Art. 17.De bestaande laboratoria beschikken over een termijn van 3 maanden vanaf de datum van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad om hun aanvraag tot erkenning in te dienen. HOOFDSTUK IV. - Door de leveranciers bij te houden lijsten van rassen van siergewassen

Art. 18.In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot de lijsten van rassen van siergewassen en teeltmateriaal daarvan die krachtens artikel 9, § 2, 2° van het koninklijk besluit moeten worden bijgehouden.

Art. 19.§ 1. In de door de leveranciers bij te houden lijsten worden vermeld : a) de naam van het ras en, in voorkomend geval, de algemeen bekende synoniemen;b) gegevens over de instandhouding van het ras en het toegepaste vermeerderingssysteem;c) een beschrijving van het ras, tenminste aan de hand van de kenmerken en de uitingsvormen zoals gespecifieerd in bijlage II van huidig besluit;d) voor zover mogelijk, gegevens over de verschillen van het ras ten opzichte van rassen die er het sterkst op gelijken. § 2. Punten b) en d) van § 1 van huidig artikel zijn niet van toepassing op leveranciers van wie de werkzaamheden zich beperken tot het in de handel brengen van siergewassen en teeltmateriaal van siergewassen.

Art. 20.In bijlage II van dit besluit zijn de kenmerken van de rassen en de uitingsvormen daarvan opgenomen met als doel de leveranciers bij te staan bij het beschrijven van de rassen die zij in de handel wensen te brengen. HOOFDSTUK V. - Algemene bepalingen

Art. 21.Voor het teeltmateriaal van siergewassen, alsmede van siergewassen stelt de Dienst technische reglementen betreffende de kwaliteitscontrole op en houdt toezicht op de naleving ervan.

Inbreuken

Art. 22.De inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt.

Art. 23.De volgende ministeriële besluiten worden opgeheven : 1° Ministerieel besluit van 9 augustus 1995 tot vaststelling van de schema's met de eisen waaraan siergewassen en teeltmateriaal van siergewassen moeten voldoen.2° Ministerieel besluit van 6 oktober 1995 tot vaststelling van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 bij te houden lijsten van siergewassen en teeltmateriaal daarvan.3° Ministerieel besluit van 31 juli 1996 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven van teeltmateriaal van siergewassen, alsmede van siergewassen overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 mei 1995 betreffende het in de handel brengen van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, van siergewassen, van groentegewassen en van teeltmateriaal van deze gewassen met uitzondering van groentezaad. Brussel, 19 februari 2000.

J. GABRIELS

Bijlage I Lijst van de kwaliteit aantastende schadelijke organismen en ziekten, specifiek volgens geslacht en soort Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 19 februari 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^