Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 februari 2009
gepubliceerd op 20 maart 2009

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2009007052
pub.
20/03/2009
prom.
18/02/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het **** en de ****


De **** van Landsverdediging, **** op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 4, § 1, 3°;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de externe leden van de commissie voor werving en bevordering van de wetenschappelijke inrichting van de **** : "Koninklijk Museum van het **** en de ****", die ressorteert onder de **** tot wiens bevoegdheid Defensie behoort;

Gelet op de lijst van externe wetenschappelijke deskundigen in dubbeltal voorgedragen door de algemeen directeur van het Koninklijk Museum van het **** en de ****, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen als voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het **** en de **** : Mevr. ****. ****, adviseur-generaal bij het Ministerie van Landsverdediging.

Wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de jury van het Koninklijk Museum van het **** en de **** : de heer ****. ****, adviseur-generaal bij het Ministerie van Landsverdediging.

Art. 2.Worden aangesteld om zitting te hebben in de jury van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk museum van het **** en de **** als wetenschappelijke deskundigen die niet tot de instelling behoren : Mevr. ****. VAN ****, docent aan de «*****»;

De heer ****. DE VOS, gewoon hoogleraar aan de **** militaire school.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 23 juli 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de externe leden van de commissie voor werving en bevordering van de wetenschappelijke inrichting van de **** : «*****», die ressorteert onder de **** tot wiens bevoegdheid Defensie behoort, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2009.

****, 18 februari 2009.

Voor de **** van Landsverdediging, afwezig : S. **** **** Vice-**** en Minister van Ambtenarenzaken, **** en Institutionele ****

^