Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 november 2021
gepubliceerd op 14 januari 2022

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021043238
pub.
14/01/2022
prom.
17/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/454/12 van 20 december 2001;

Overwegende dat op grond van artikel 16 van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten alle ministeriële besluiten aangenomen krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen van rechtswege worden opgeheven tien jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, zodat voormeld ministerieel besluit vanaf het verstrijken van bovengemelde termijn van tien jaar geen rechtsgelding meer heeft;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg;

Besluit :

Artikel 1.De overweg Antwerpen-DS-Far West 168-168, gelegen te Antwerpen, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen : a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 3°, 4° en 5° van hetzelfde koninklijk besluit: a) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;a) de verkeersborden A45 zoals opgenomen in het plan gevoegd bij dit besluit;c) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag na de dag waarop de tienjarige termijn, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, verstrijkt.

Brussel, 17 november 2021.

G. GILKINET

^